Skip to main content
Mercator's Regional Dossiers
Mercators Regionale Dossiers

Regionale Dossiers

Mei de Regionale Dossiers leit it Mercator Kennissintrum de fokus op it ûnderwiissysteem yn Europeeske regio's mei in autochtoane minderheidstaal en hoe't dizze minderheidstaal in plak krijt binnen dat systeem. De Regionale Dossiers binne skreaun neffens in fêste struktuer, sadat se brûkber binne foar fergelykjend ûndersyk.

De dossiers jouwe ynformaasje oer:

  • Underwiisstatistyken, bygelyks it oantal twatalige skoallen, it persintaazje learlingen dy't de minderheidstaal leare, de taalfeardigens fan de dosinten ensafh.
  • Belied op it mêd fan it ûnderwiis fan de minderheidstaal
  • De struktuer fan it ûnderwiissysteem yn de regio
  • It oantal sprekkers fan de minderheidstaal
  • De ynstituten dy't de minderheidstaal stypje.

Wij sykje skriuwers foar ús Regionale Dossiers! Klik hjir!

Eksperts op it mêd fan Papiamentu, Kroatysk, Dútsk, Kasjoebisch, Litousk, Roetheens, Slowaaks, Baskysk, Sami, Oekraynsk of Poalsk as lytse of minderheidstaal....

Regionale Dossiers op 'e kaart

- kombinearre mei de Wiki on Minority Language Learning -

Nijste Regionale Dossier

jul

16

This Regional Dossier is the Italian translation of the dossier 'The Italian language in education in Switzerland', originally compiled in early 2020 by Prof. Dr. Vincenzo Todisco and his team of the research department of Didactics of Integrated Multilingualism at the University of Teacher Education of Grisons in Switzerland. Todisco and his research team made this translation in 2020.

Mear lêze

jun

04

This Regional dossier on Romani and Beash languages in education in Hungary was originally compiled in 2005 by Kinga Magdolna Mandel, PhD habil, associate professor at Institute of Research on Adult Education and Knowledge Management, Faculty of Pedagogy and Psychology, Eötvös Lóránd University, Budapest. She updated the dossier in 2019.

Mear lêze

Betingsten foar gebrûk

Jo kinne de Regionale Dossiers frij downloade en printsje foar persoanlik, net-kommersjeel gebrûk. In betingst is wol dat jo by in ferwizing referearje oan it Mercator Research Centre on Multilingualism and Language Learning.

Organisaasjes of ynstituten dy't de Regionale Dossiers graach printsje wolle by in lokale drukkerij, kinne by ús in drukklear bestân opfreegje. Fan in grut part fan de Regionale Dossiers binne dy bestannen beskikber, mar spitigernôch net mear fan alle. Wy wolle fansels graach witte wannear't jo in Regionaal Dossier yn in grutte oplage opnij printsje litte foar in mailing, in konferinsje of in evenemint. 

Redaksje

Ramziè Krol-Hage en Marlous Visser binne as redakteuren ferantwurdlik foar it bewurkjen en publisearjen fan de Mercator Kennissintrum Regionale Dossiers-searje. Jo kinne kontakt mei harren opnimmen by fragen of opmerkings oer de Regionale Dossiers. 

Mercators Regionale Dossiers

Minderheidstaal Lân Edysje Jier fan publikaasje
Albanian Italy 2010
Aragonese Spain 2017
Asturian Spain 2nd 2014
Basque France 2nd 2007
Basque Spain 2nd 2005
Breton France 3rd 2019
Catalan France 2nd 2019
Catalan Spain 2nd 2013
Cornish United Kingdom 2nd 2019
Corsican France 2nd 2012
Croatian Austria 2001
Danish Germany 2018
Frisian The Netherlands 4th 2007
Friulian Italy 2014
Gaelic Scotland 2nd 2017
Galician Spain 2nd 2016
German Alsace, France 2nd 2001
German Belgium 2004
German Denmark 2015
German South Tyrol, Italy 2nd 2017
Hungarian Romania 2019
Hungarian Slovakia 2005
Hungarian Slovenia 2012
Hungarian Ukraine 2019
Irish Ireland 2nd 2016
Irish Northern Ireland 3rd 2019
Italian Slovenia 2012
Italian Switzerland 2020
Italiano Switzerland Italian translation 2020
Kashubian Poland 2004
Ladin Italy 2nd 2016
Latgalian Latvia 2009
Lithuanian Poland 2005
Maltese Malta 2013
Manx Gaelic Isle of Man 2016
Meänkieli and Sweden Finnish Sweden 2001
Mongolian China 2019
Nenets, Khanty and Selkup Russia 2016
НЕНЕЦКИЙ, ХАНТЫЙСКИЙ И СЕЛЬКУПСКИЙ ЯЗЫКИ Российской Федерации Russian translation 2016
North Frisian Germany 3rd 2015
Occitan France 2nd 2019
Polish Lithuania 2006
Romani and Beash Hungary 2nd 2020
Romansh Switzerland 2017
Sami Sweden 2001
Scots Scotland 2nd 2017
Serbian Hungary 2014
Slovak Hungary 2005
Slovene Italy 3rd 2020
Slovene Austria 2nd 2005
Sorbian Germany 2nd 2016
Swedish Finland 2nd 2013
Turkish Greece 2nd 2019
Udmurt Russia 2019
УДМУРТСКИЙ ЯЗЫК (Udmurt) Russia Russian translation 2019
Ukrainian and Ruthenian Poland 2006
Ulster-Scots Northern Ireland 2020
Võro Estonia 2nd 2019
Welsh United Kingdom 2nd 2014