In oersjoch fan Mercators aktiviteiten

It is oan te befeljen om de Kategoryenfilter oan de linkerkant te brûken foar bettere sykresultaten.

apr

15

Yn it ramt fan it Europeeske projekt WikiWomen reizgje learlingen út Fryslân en Ierlân nei Baskelân om dêr mei jongerein te wurkjen oan Wikipedia-pagina's oer froulju.

Mear lêze

apr

11

Sharing first versions of projects tools with the aim to gather feedback and encourage educators to make use of OWL+ tools.

Mear lêze

apr

11

The latest Mercator Regional Dossier 'The Friulian language in education in Italy' (2nd ed.) will be presented. Charlie Robinson Jones will give a presentation on behalf of Mercator.

Mear lêze

apr

10

A delegation from the Serbski institut/Sorbian Institute in Bautzen (DE) pays a working visit to Mercator/Fryske Akademy (closed).

Mear lêze

apr

01

With news about, among other things:the 2024 Korrika in the Basque Country, the ECRML Progress report on Sweden, the passing of Aureli Argemí, founder of CIEMEN, a Summer School on National Minorities, Suns Europe ifestival s looking for minority language musicians, ECMI Conversations with Experts, and much more!

Mear lêze

maa

20

Mercator's projektmanager Jelske Dijkstra jout in gastkolleezje yn Utert oer 'Bestuur en management in talige diversiteit' (sletten).

Mear lêze

maa

18

Undersikers fan Mercator geane op wurkbesite by de trijetalige basisskoalle 't Holdersnêst om mei-inoar yn 'e kunde te kommen en kennis en ûnderfining út te wikseljen (sletten).

Mear lêze

maa

15

In hânsum oersjoch fan de wetten, ôfspraken en ynstellings dy’t mei it Frysk te krijen ha, makke foar beliedsmakkers, bestjoerders, folksfertsjintwurdigers en oare belangstellenden.

Mear lêze

maa

01

This Regional Dossier is the second and fully updated edition of the dossier 'The Friulian language in education in Italy'. This Regional Dossier was updated in 2024 by Ada Bier, Gabriele Zanello, and Antonella Ottogalli.

Mear lêze

maa

01

With news about, among other things: New recommendations for Latvia and Sweden, a new ECRML Evaluation Report on Denmark, a Global Call to Action for Heritage Language Education, French students mobilise for the defense of regional languages, Sign Language plans in Northern Ireland, Turkish parliament censors MPs' minority languages, a white paper on AI in Catalan Education and Language, and much more!

Mear lêze