In oersjoch fan Mercators aktiviteiten

It is oan te befeljen om de Kategoryenfilter oan de linkerkant te brûken foar bettere sykresultaten.

jan

09

With news about, among other things, the statement about the potentially disastrous Brexit effects on Celtic languages, 2019 as the Year of Indigenous Languages, the Jura dialect recognized as minority language in Switzerland, a new Journal on monolingual and bilingual speech, a research about health care staff with minority language, a follow-up for multilingual education project Holi-Frysk, a Youtube-documentary about Mercator and much more...

Mear lêze

dec

03

It Ryk soe mei de Ried fan Europa yn petear gean moatte om effisjinter te rapportearjen oer it Europeesk Hânfêst foar Regionale of Minderheidstalen. No binne der strukturele swierrichheden yn de rapportaazjesyklus, dy’t net goed binne foar it Frysk. Dat docht bliken út ûndersyk dat DINGtiid útfiere litten hat troch it Mercator Kennissintrum.

Mear lêze

dec

03

Het Rijk zou met de Raad van Europa in gesprek moeten treden om efficiënter te rapporteren over het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen. Momenteel doen zich structurele problemen voor bij de rapportagecyclus, en dat werkt nadelig voor het Fries. Dit blijkt uit onderzoek dat DINGtiid heeft laten uitvoeren door het Mercator Kenniscentrum.

Mear lêze

nov

29

With news about, among other things, the Minority Safepack Initiative and the mistrust between FUEN and the European Commission, a Postdoc vacancy at Mercator Research Center, the World Day of Romani Language, trilingual signage in Moldova, worries about the aging of Breton speakers, the ELEN and the SOAS/CIDLeS/ZAS/Mercator conference and much more...

Mear lêze

nov

19

School teachers from North-Frisia in Germany visit Friesland and the Mercator Knowledge Centre for information and knowledge exchange in Frisian education.

Mear lêze

nov

14

International Conference on small languages in multilingual urban contexts.

Mear lêze

okt

31

With news about, among other things, the Low Saxon language being recognized as 'essential' in a Dutch covenant, the Frisian language under pressure in municipal reclassifications, concerns about minorities and minority languages in Bosnia and Herzegovina, Latvia and Finland, the 20th anniversary for Mercator Network partner CUSC-UB, and much more...

Mear lêze

okt

19

Frysk taalbelied wurdt earder swakker as sterker by gemeentlike weryndielingen. Dat docht bliken út ûndersyk dat DINGtiid, it ryksadvysorgaan foar de Fryske taal, útfiere litten hat troch Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen. It ûndersyk is útset nei oanlieding fan de advysfraach fan de provinsje oft der by weryndielingen foldwaande omtinken is foar it Frysk.

Mear lêze

sep

27

Conference on the subject 'Learning three languages in school: multilingual education and cultural expression'

Mear lêze

sep

27

With news about, among other things, a new report on minority, national, foreign and migrant languages in European society (MIME Vademecum), the ICML XVII, two new Erasmus+ projects, the Minority SafePack, a Wiki on minority languages, the COMBI project, Teach-D, linguistic rebellion in bilingual children's primary years, and much more...

Mear lêze