Skip to main content

Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen

makket diel út fan de Fryske Akademy, en ûndersiket meartalich ûnderwiis en taallearen yn Europa. It is in ûnôfhinklike en erkende besoarger fan kennis en ynformaasje foar beliedsmakkers en oare belanghawwenden. It Mercator Kennissintrum bringt Europa nei Fryslân en Fryslân nei Europa. 

Utljochte

Nije Regionale Dossiers: Occitan (in France) en Turkish (in Greece)

Alwer twa nije dossiers oer minderheidstalen en edukaasje! Nei it Udmurt en it Cornish, steane no ek de nije fersjes fan 'The Occitan language in education in France' en 'The Turkish language in education in Greece' online!

In oersjoch fan de Dossiers

Newsletter from Critical Skills for Life and Work

It Erasmus+-projekt Critical Skills for Life and Work hat in nije nijsbrief útbrocht, mei nijs oer de CSLW workshop in Linz en de gearkomste yn Ljouwert.

Mear lêze

Mercator Nijsbrief #151 online

Mei wer in hiel soad nijs oer meartaligens en minderheidstalen!

Mear lêze

International Conference on Minority Languages

Mercator organisearret it 17e International Conference on Minority Languages (ICML XVII) yn Ljouwert fan 22-24 maaie 2019. Mei mear as 150 dielnimmers út de hiele wrâld wurdt ek dizze edysje wer tige nijsgjirrich.

Mear lêze

Bedrige talen en argiven

Yn dit projekt wurde kontakten tusken talen en taalferoaring ûndersocht, mar ek rekonstruksjes makke fan histoaryske lûdsopnamen. Bysûnder omtinken krije de Russyske Federaasje en omlizzende lannen.

Mear lêze

Kalinder

jun

21

Join the CSLW team at the launch a new learner and teacher toolkit, take part in discussions with researchers and language teachers, learn about how refugee professionals can get back into work and...

Mear lêze

mai

22

Globalization has affected our world in countless ways. ICML XVII will address the challenges and opportunities of smaller languages such as minority languages in a globalized society.

Mear lêze

apr

12

Final event to launch the COMBI project resources for training migrants in bilingual work settings.

Mear lêze

maa

21

The ECSPM and the Centre of Literacy and Multilingualism organise the symposium 'Multilingual challenges: mediating images, languages and language pedagogy'.

Mear lêze

Mercator publisearret in nij regionaal taaldossier

 It Gaelic yn it ûnderwiis yn Skotlân, troch Boyd Robertson

Professor Boyd Robertson is haad fan de Sabhal Mòr Ostaig UHI (it nasjonaal sintrum foar Gaelic taal en kultuer). Hy skreau it orizjinele dossier oer it Gaelic al yn 2001, doe't hy noch wurksum wie foar de universiteit fan Strathclyde. Robertson hat in update makke fan it dossier yn 2017.

Laad hjir it nije (Ingelsktalige) dossier del: The Gaelic Language in Education in Scotland

Research at Mercator

Undersyk

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen is ferneamd yn Europa as ûnôfhinklik ynstitút, rjochte op ûnderwiis en belied op it mêd fan minderheidstalen. Belanghawwers en beliedsmakkers binne by Mercator te plak foar ynformaasje en advys basearre op akademysk ûndersyk. 

Mercator sammelet ynformaasje út hiel Europa en dielen fan Ruslân en arbeidet dêrby op mei lokale saakkundigen, ynstituten en universiteiten. Foarbylden fan fraachstikken dy't Mercator ûndersiket:

Mercator's Regional Dossiers

Disseminaasje

It Mercator Europeesk Kennissintrum dielt en ferspriedt sammele kennis, online en troch har publikaasjes:

  • De Mercator Regionale Dossiers, skreaun troch eksperts út hiel Europa, jouwe detaillearre ynformaasje oer edukaasje en wetjouwing fan minderheidstalen yn Europa.
  • Undersyksrapporten, produkten fan it ûndersyk útfierd troch Mercator, binne fergees te downloaden.
  • Yn de Mercator Netwurk Nijsbrief dielt Mercator nijs mei mear as 2000 abonnees oer minderheidstalen en oer takommende eveneminten.
  • De Mercator-biblioteek omfettet mear as 6500 titels, sawol boeken as artikels, op it mêd fan minderheidstalen, meartaligens en taallearen.

Mercator is altyd dwaande mei it ûntwikkeljen fan nije, bettere wizen foar it dielen fan kennis::

  • Op dit stuit wurket Mercator oan in online wiki oer edukaasje en wetjouwing fan minderheidstalen.
Mercator's network in 2016

Ferbining sykje

Mercator Europeesk Kennissintrum is in akademysk platfoarm, dêr't eksperts en beliedsmakkers op it mêd fan minderheidstalen inoar moetsje kinne:

  • Mercator Kennissintrum organisearret konferinsjes en workshops.
  • Tegearre mei it Mercator Netwurk realisearret Mercator Europeesk Kennissintrum projekten lykas it LEARNMe Projekt (2012-2016), dat in paadwizer foar beliedsmakkers ûntwikkele hat foar belied op it mêd fan edukaasje fan minderheidstalen.
  • Mei de Ekspertsdatabank, ferbetteret Mercator de sichtberens fan akademisy dy't wurkje oan minderheidstalen en jout it in oersjoch fan kennis op it mêd yn Europa.
  • Mercator biedt in online platfoarm, it Skoallenetwurk, dêr't Europeeske skoallen dy't minderheidstalen ûnderwize, útdagings beprate en ideeën útwikselje kinne.
  • Geregeldwei hâldt Mercator fraachpetearen mei eksperts op it mêd fan minderheidstalen - wêr wurkje sy oan en wat driuwt harren? - en dielt dy petearen yn de Ekspert yn it Skynljocht-seksje.

Mear lêze oer ús ynternasjonaal oparbeidzjen.