Skip to main content

Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen

makket diel út fan de Fryske Akademy, en ûndersiket meartalich ûnderwiis en taallearen yn Europa. It is in ûnôfhinklike en erkende besoarger fan kennis en ynformaasje foar beliedsmakkers en oare belanghawwenden. It Mercator Kennissintrum bringt Europa nei Fryslân en Fryslân nei Europa. 

Utljochte

VirtuLApp ûntfangt meardere prizen

Mercator's Erasmus+ projekt VirtuLApp hat de twadde priis krigen fan it Europeeske Talenlabel foar ynnovatyf ûnderwiis. VirtuLApp's spultsje BabelAR is ek noch ien fan de trije winners in de kategory 'Digitaal Produkt' fan de Belgyske Henry van de Velde Awards '22.

Lês mear


Mercator Multilingualism Lecture 2021

Op 26 novimber kinne jo (fergees en online) meidwaan oan de jierlikse Mercator Multilingualism Lecture! Dit jier sil Dr Krista Byers-Heinlein in lêzing hâlde mei de titel 'We talk, they listen'. Byers-Heinlein is professor yn meartaligens en is haad fan it Kanadeeske Concordia Infant Research Lab.

Lês mear


Strictly Language blog oer Mercators Wiki

Mercator ûndersikers Ydwine Scarse en Ruth Kircher hawwe tegearre in artikel skreaun oer ús Wiki on Minority Language foar it blog Strictly Language. Op dizze Wiki kinne jo ynformaasje fine oer de edukaasje fan minderheidstalen dy't in lyts plak of hielendal gjin plak hawwe yn it nasjonale ûnderwiissysteem.

Lês mear


Mercator Network Nijsbrief #177

De nije Mercator Network Nijsbrief Oktober 2021 is út! En dy stiet wer grôtfol nijs oer minderheidstalen, meartaligens, edukaasje en folle mear!

Lês mear


Kalinder

dec

08

A webinar hosted by TESOL: "Family language policies among Quebec-based parents raising multilingual infants and toddlers."

Mear lêze

feb

08

ENROPE family-group reunions, special interests workshops, and opportunities to learn more about Langscape International Research Network. 2-5 pm CET.

Mear lêze

jan

01

The 19th ICML will be held at the University of Wales Trinity Saint David in 2023 (exact dates to be announced).

Mear lêze

Bedrige talen en argiven

Yn it projekt 'Endangered languages and archives' wurde kontakten tusken talen en taalferoaring ûndersocht, mar ek rekonstruksjes makke fan histoaryske lûdsopnamen. Bysûnder omtinken krije de Russyske Federaasje en omlizzende lannen. 

Dr. Tjeerd de Graaf is de projektlieder. Hy is senior ûndersiker by Mercator/ Fryske Akademy en bestjoerslid fan de Foundation for Endangered Languages en de Foundation for Siberian Cultures.

Research at Mercator

Undersyk

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen is ferneamd yn Europa as ûnôfhinklik ynstitút, rjochte op ûnderwiis en belied op it mêd fan minderheidstalen. Belanghawwers en beliedsmakkers binne by Mercator te plak foar ynformaasje en advys basearre op akademysk ûndersyk. 

Mercator sammelet ynformaasje út hiel Europa en dielen fan Ruslân en arbeidet dêrby op mei lokale saakkundigen, ynstituten en universiteiten. Foarbylden fan fraachstikken dy't Mercator ûndersiket:

 • Hoe krije autochtoane minderheidstalen yn Europeeske regio's in plak binnen it ûnderwiissysteem dêr? (bgl. Regional Dossiers series);
 • Hoe kinsto dosinten op middelbere skoallen stimulearje om de GCE doelen (ynklusyf meartaligens) yn harren daaglikse lessen op in duorsume manier te yntegrearjen, sadat it foar harrensels én foar harren learlingen motivearjend is? (bgl. Global Citizenship and Multilingual Competences Toolkit);
 • Hokker plak hawwe minderheidstalen yn de wetjouwing fan Europeeske lannen en Russyske republieken, en hoe kin harren posysje ferbettere wurde? (bgl. it LEARNMe projekt troch it Mercator Network);
 • Hoe kinst jonge minsken oanmoedigje om harren feardigens op it gebied fan minderheidstalen yn te setten by it sykjen nei wurk? (bgl. LangUp).
Mercator's Regional Dossiers

Disseminaasje

It Mercator Europeesk Kennissintrum dielt en ferspriedt sammele kennis, online en troch har publikaasjes:

 • De Mercator Regionale Dossiers, skreaun troch eksperts út hiel Europa, jouwe detaillearre ynformaasje oer edukaasje en wetjouwing fan minderheidstalen yn Europa;
 • Undersyksrapporten, produkten fan it ûndersyk útfierd troch Mercator, binne fergees te downloaden;
 • Yn de Mercator Netwurk Nijsbrief dielt Mercator nijs mei likernôch 2500 abonnees oer minderheidstalen en oer takommende eveneminten;
 • De Mercator-biblioteek is ûnderbrocht by hystoarysk sintrum en biblioteek Tresoar en omfettet mear as 6500 titels, sawol boeken as artikels, op it mêd fan minderheidstalen, meartaligens en taallearen.

Mercator is altyd dwaande mei it ûntwikkeljen fan nije, bettere wizen foar it dielen fan kennis:

Mercator's network in 2016

Ferbining sykje

Mercator Europeesk Kennissintrum is in akademysk platfoarm, dêr't eksperts en beliedsmakkers op it mêd fan minderheidstalen inoar moetsje kinne:

 • Mercator Kennissintrum organisearret konferinsjes en workshops.
 • Tegearre mei it Mercator Netwurk realisearret Mercator Europeesk Kennissintrum projekten lykas it LEARNMe Projekt (2012-2016), dat in paadwizer foar beliedsmakkers ûntwikkele hat foar belied op it mêd fan edukaasje fan minderheidstalen.
 • Mei de Ekspertsdatabank, ferbetteret Mercator de sichtberens fan akademisy dy't wurkje oan minderheidstalen en jout it in oersjoch fan kennis op it mêd yn Europa.
 • Mercator biedt in online platfoarm, it Skoallenetwurk, dêr't Europeeske skoallen dy't minderheidstalen ûnderwize, útdagings beprate en ideeën útwikselje kinne.
 • Geregeldwei hâldt Mercator fraachpetearen mei eksperts op it mêd fan minderheidstalen - wêr wurkje sy oan en wat driuwt harren? - en dielt dy petearen yn de Ekspert yn it Skynljocht-seksje.

Mear lêze oer ús ynternasjonaal oparbeidzjen.