Skip to main content

Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen

makket diel út fan de Fryske Akademy, en ûndersiket meartalich ûnderwiis en taallearen yn Europa. It is in ûnôfhinklike en erkende besoarger fan kennis en ynformaasje foar beliedsmakkers en oare belanghawwenden. It Merkator Kennissintrum bringt Europa nei Fryslân en Fryslân nei Europa. 

Utljochte

Holi-Frysk

Hoe om te gean mei it grutte taalferskaat op it fuortset ûnderwiis yn Fryslân? Dit projekt ferkent in holistyske oanpak.

Mear lêze

De Mercator Regionale Dossiers

De Regionale dossiers beskriuwe it ûnderwiis fan minderheidstalen yn meartalige regio's yn Europa en Ruslân. Sy wurde skreaun troch deskundigen út hiel Europa. 

In oersjoch fan de Dossiers

COMBI: taal op de wurkflier

Yn it COMBI-projekt wurde metoaden ûntwikkele foar taallearen. Yn it projekt is ek oandacht foar it learen fan de regionale taal.

Mear lêze

Learen yn ferskaat

Dit projekt mei njoggen partners hat as doel it ûntwikkeljen fan ûnderwiismateriaal foar it "learen yn ferskaat".

Mear lêze

Ekspertsdatabank

Mercators Ekspertsdatabank jout ynsjoch yn de kennis fan minderheidstalen dy't oanwêzich is yn Europa

Besykje de databank

Endangered languages

Bedrige talen en argiven

Dit projekt besjocht kontakten tusken talen, taalferoaring en de rekonstruskje fan historyske lûdopnamen. Benammen ûnder de oandacht binne de Russyske Federaasje en omlizzende lannen.

Mear lêze

Kalinder

okt

19

3-Day conference, hosted by CIDLeS in Alcanena, Portugal. The conference is a joint project of CiDLES, SOAS, Mercator and the FEL.

Mear lêze

okt

12

3-Day conference, hosted by Mercator Research Centre, in Ljouwert (NL) The conference is a product of the international Langscape Network.

Mear lêze

aug

28

16th International Conference on Minority Languages, organized by the University of Jyväskylä Language Campus, Jyväskylä & Närpes, Finland

Mear lêze

jun

07

We are happy to welcome you to San Sebastian/Donostia to participate in the multiplier event of the COMBI project on June 7th – 8th 2017.

Mear lêze

De Mercator Regionale Dossiers

De útjefte fan de Mercator Regionale Dossiers binne ien fan de wichtichste aktiviteiten fan it Mercator Kennissintrum. 

De Dossiers beskriuwe it funksjonearjen fan minderheidstalen yn it ûnderwiis yn regio's dêr't dy talen sprutsen wurde. Se wurde skreaun troch eksperts út de oanbelangjende regio en redigearre en publisearre troch Mercator.

Oant no ta binne der mear as 60 Dossiers oer talen yn Europa. Yn 2016 is it earste Dossier oer minderheidstalen yn de Russyske Republyk ferskynd: it Nenet, Khanty en Selkup.

Alle Dossiers binne fergees te downlaoden

Research at Mercator

Undersyk

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen is ferneamd yn Europa as ûnôfhinklik ynstitút, rjochte op ûnderwiis en belied op it mêd fan minderheidstalen. Belanghawwers en beliedsmakkers binne by Mercator te plak foar ynformaasje en advys basearre op akademysk ûndersyk. 

Mercator sammelet ynformaasje út hiel Europa en dielen fan Ruslân en wurket derby gear mei lokale deskundigen, ynstituten en universiteiten. Foarbylden fan fraachstikken dy't Mercator ûndersiket:

Mercator's Regional Dossiers

Disseminaasje

Mercator Kennissintrum dielt en ferspriedt sammele kennis, online en fia har publikaasjes:

  • De Mercator Regionale Dossiers, skreaun troch eksperts út hiel Europa, jouwe detaillearre ynformaasje oer edukaasje en wetjouwing fan minderheidstalen yn Europa;
  • Undersyksrapporten, produkten fan it ûndersyk útfierd troch Mercator, binne fergees te downloaden;
  • Yn de Mercator Netwurk Nijsbrief dielt Mercator nijs mei mear as 2000 abonnees oer minderheidstalen en oer takommende eveneminten;
  • De Mercator-biblioteek omfettet mear as 6500 titels, sawol boeken as artikels, op it mêd fan minderheidstalen, meartaligens en taallearen.

Mercator is altyd dwaande mei it ûntwikkeljen fan nije, bettere wizen foar it dielen fan kennis::

  • Op dit stuit wurket Mercator oan in online wiki oer edukaasje en wetjouwing fan minderheidstalen.
Mercator's network in 2016

Minsken gearbringen

Mercator Kennissintrum is in akademysk platfoarm, der't eksperts en beliedsmakkers op it mêd fan minderheidstalen moetsje kinne:

  • Mercator Kennissintrum organisearret konferinsjes en workshops;
  • Tegearre mei it Mercator Netwurk realisearret Mercator projekten lykas it  LEARNMe Projekt (2012-2016), dat in paadwizer foar beliedsmakkers ûntwikkele hat oer belied op it mêd fan edukaasje fan minderheidstalen;
  • Mei syn Ekspertsdatabank, ferbetteret Mercator de sichtberens fan akademisy dy't wurkje oan minderheidstalen en jout in oersjoch fan kennis op dit mêd yn Europa;
  • Mercator biedt in online platfoarm, It Skoallenetwurk, dêr't Europeese skoallen dy't minderheidstalen ûnderwize, útdagingen beprate en ideeën diele kinne.
  • Regelmjittich hâldt Mercator fraachpetearen mei eksperts op it mêd fan minderheidstalen - weroan wurkje sy en wat driuwt harren? - en dielt dizze petearen yn de Expert yn it Skynljocht-seksje.

Mear lêze oer ús ynternasjonale gearwurkings.