Spring naar hoofd-inhoud

Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren

is onderdeel van de Fryske Akademy, en onderzoekt meertalig onderwijs en taalverwerving in Europa. Het is een onafhankelijke en erkende kennisverstrekker voor beleidsmakers en andere belanghebbenden. Het Mercator Kenniscentrum brengt Europa naar Fryslân en Fryslân naar Europa.

 

Uitgelicht

De Mercator Regionale Dossiers

The Regional Dossiers focus on minority language education in European multilingual regions, and are written by experts from all over Europe. 

View our Dossiers here

Database van Experts

Mercator's Database of Experts gives an overview of expertise on multilingualism and minority language learning in Europe.

Search the Database

Endangered languages

Bedreigde talen en archieven

This project focuses on the study of language contact, language change, and the reconstruction of historical sound recordings. Focus areas are the Russian Federation and neighbouring countries.

Read more

Kalender

mei

22

Globalization has affected our world in countless ways. ICML XVII will address the challenges and opportunities of smaller languages such as minority...

Lees meer

nov

14

International Conference on small languages in multilingual urban contexts.

Lees meer

jun

27

Symposium about digital technologies for minority languages, hosted by Campus Fryslân (RuG) and Mercator/ Fryske Akademy.

Lees meer
Research at Mercator

Onderzoek

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen is ferneamd yn Europa as ûnôfhinklik ynstitút, rjochte op ûnderwiis en belied op it mêd fan minderheidstalen. Belanghawwers en beliedsmakkers binne by Mercator te plak foar ynformaasje en advys basearre op akademysk ûndersyk. 

Mercator sammelet ynformaasje út hiel Europa en dielen fan Ruslân en arbeidet dêrby op mei lokale saakkundigen, ynstituten en universiteiten. Foarbylden fan fraachstikken dy't Mercator ûndersiket:

Mercator's Regional Dossiers

Disseminatie

It Mercator Europeesk Kennissintrum dielt en ferspriedt sammele kennis, online en troch har publikaasjes:

  • De Mercator Regionale Dossiers, skreaun troch eksperts út hiel Europa, jouwe detaillearre ynformaasje oer edukaasje en wetjouwing fan minderheidstalen yn Europa.
  • Undersyksrapporten, produkten fan it ûndersyk útfierd troch Mercator, binne fergees te downloaden.
  • Yn de Mercator Netwurk Nijsbrief dielt Mercator nijs mei mear as 2000 abonnees oer minderheidstalen en oer takommende eveneminten.
  • De Mercator-biblioteek omfettet mear as 6500 titels, sawol boeken as artikels, op it mêd fan minderheidstalen, meartaligens en taallearen.biblioteek 

Mercator is altyd dwaande mei it ûntwikkeljen fan nije, bettere wizen foar it dielen fan kennis::

  • Op dit stuit wurket Mercator oan in online wiki oer edukaasje en wetjouwing fan minderheidstalen.
Mercator's network in 2016

Mensen bijelkaar brengen

Mercator Europeesk Kennissintrum is in akademysk platfoarm, dêr't eksperts en beliedsmakkers op it mêd fan minderheidstalen inoar moetsje kinne:

  • Mercator Kennissintrum organisearret konferinsjes en workshops.
  • Tegearre mei it Mercator Netwurk realisearret Mercator Europeesk Kennissintrum projekten lykas it LEARNMe Projekt (2012-2016), dat in paadwizer foar beliedsmakkers ûntwikkele hat foar belied op it mêd fan edukaasje fan minderheidstalen.
  • Mei de Ekspertsdatabank, ferbetteret Mercator de sichtberens fan akademisy dy't wurkje oan minderheidstalen en jout it in oersjoch fan kennis op it mêd yn Europa.
  • Mercator biedt in online platfoarm, it Skoallenetwurk, dêr't Europeeske skoallen dy't minderheidstalen ûnderwize, útdagings beprate en ideeën útwikselje kinne.
  • Geregeldwei hâldt Mercator fraachpetearen mei eksperts op it mêd fan minderheidstalen - wêr wurkje sy oan en wat driuwt harren? - en dielt dy petearen yn de Ekspert yn it Skynljocht-seksje.

Mear lêze oer ús ynternasjonaal oparbeidzjen.