Skip to main content

Kontaktynformaasje

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen fine jo yn it gebou fan de Fryske Akademy yn Ljouwert.

 

Besikersadres

Doelestrjitte 8, 8911 DX Ljouwert

Postadres

Postbus 54, 8900 AB Ljouwert

Telefoan (resepsje)

(058) 213 14 14

E-mail

mercator@fryske-akademy.nl