Skip to main content

Lêste nijs

jun

22

Yn ferskate publikaasjes jout Dr. Evelyn Bosma útlis oer bysûndere aspekten fan meartaligens yn it ûnderwiis.

Mear lêze

jun

20

Nederlânske opliedingsynstituten foar dosinten (lykas PABO's) soene mear stribje moatte nei gearwurking mei meartalige skoallen.

Mear lêze

jun

13

Y it ramt fan it Erasmus+ projekt WikiWomen, dêr 't Mercator/ Fryske Akademy ien fan de partners yn is, set in groep Fryske dosinten meikoarten ôf nei it Spaansk/ Baskyske San Sebastian (Donostia).

Mear lêze

jun

10

Dosinten fan fjouwer ferskillende Súd-Afrikaanske universiteiten kamen op besite by de Fryske Akademy en Mercator om de útfiering fan meartalich belied yn it heger ûnderwiis te bepraten.

Mear lêze

jun

03

Mercator / Fryske Akademy-ûndersiker Dr. Ruth Kircher hat it boek 'Research Methods in Language Attitudes' mei-redigearre.

Mear lêze