Skip to main content

Lêste nijs

apr

12

Mercator invites you to participate in the 1st Mercator International Conference on 7-8 November 2024 in Ljouwert/Leeuwarden (NL).

Mear lêze

apr

12

Friulian and Italian translations of the Regional Dossier on the Friulian language in education in Italy are now online and free to download.

Mear lêze

apr

08

Mercator, Afûk en it European Centre for Minority Issues yn Flensburg (DE) sille in grutskalich ûndersyk yn Fryslân útfiere nei taaloerdracht.

Mear lêze

apr

01

The latest news from the Mercator Network, from Europe and far beyond: subscribe to the newsletter (for free!) or read it online.

Mear lêze

maa

18

Mercator hat in hânsum oersjoch makke fan de wetten, ôfspraken en ynstellings dy’t mei it Frysk te krijen ha. De struibrief is fergees te downloaden.

Mear lêze