Skip to main content

Lêste nijs

sep

25

Dat nije sprekkers Frysk prate kinne, betsjut net automatysk dat sy de taal ek brûke. Dat konkludearje Ruth Kircher, Ethan Kutlu en Mirjam Vellinga nei ûndersyk.

Mear lêze

sep

22

Mercator en it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) nûgje jo út foar in iepen petear oer taalferskaat yn de rjochtbank: hoe sit dat eins?

Mear lêze

sep

20

Hasto in HBÛ- of universitêre oplieding op it mêd fan taal, meartaligens en/ of ûnderwiis en fynst it in útdaging om yn teamferbân te wurkjen oan regionale én ynternasjonale projekten?

Mear lêze

sep

04

Yn gearwurking mei ûndersikers fan de Universiteit fan Primorska (SI) presintearret Mercator it folslein bywurke dossier oer it Italiaansk yn Slovenië.

Mear lêze

sep

01

The latest news from the Mercator Network, from Europe and far beyond: subscribe to the newsletter (for free!) or read it online.

Mear lêze