Hjir fine jo in oersjoch fan ús ûndersyksrapporten en jierferslaggen.

Us Regional Dossiers steane op in oare pagina.

Publikaasjes

maa

01

Mercator European Research Centre's annual report for the year 2018

Mear lêze

dec

03

It Ryk soe mei de Ried fan Europa yn petear gean moatte om effisjinter te rapportearjen oer it Europeesk Hânfêst foar Regionale of Minderheidstalen. No binne der strukturele swierrichheden yn de rapportaazjesyklus, dy’t net goed binne foar it Frysk. Dat docht bliken út ûndersyk dat DINGtiid útfiere litten hat troch it Mercator Kennissintrum.

Mear lêze

dec

03

Het Rijk zou met de Raad van Europa in gesprek moeten treden om efficiënter te rapporteren over het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen. Momenteel doen zich structurele problemen voor bij de rapportagecyclus, en dat werkt nadelig voor het Fries. Dit blijkt uit onderzoek dat DINGtiid heeft laten uitvoeren door het Mercator Kenniscentrum.

Mear lêze

okt

19

Frysk taalbelied wurdt earder swakker as sterker by gemeentlike weryndielingen. Dat docht bliken út ûndersyk dat DINGtiid, it ryksadvysorgaan foar de Fryske taal, útfiere litten hat troch Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen. It ûndersyk is útset nei oanlieding fan de advysfraach fan de provinsje oft der by weryndielingen foldwaande omtinken is foar it Frysk.

Mear lêze

maa

01

Mercator European Research Centre's annual report for the year 2017

Mear lêze

feb

15

Research report, commissioned by the European Parliament, containing an in-depth comparative analysis of thirteen in European minority language case studies with regards to education. Specific attention is directed to best practices, vocational education, career perspectives, and recommendations on how the EU can support minority languages in education.

Mear lêze

feb

09

Mercator European Research Centre's annual report for the year 2016

Mear lêze

dec

13

Thesis concerning the regulation of Frisian public media services in regards to the commitments made by the Netherlands via two instruments: the Framework Convention for the Protection of National Minorities and the European Charter for Regional or Minority Languages.

Mear lêze

jun

09

Mercator European Research Centre's annual report for the year 2015

Mear lêze

feb

01

(in Dutch). Report commissioned by the Province of Fryslân to critically appraise the earlier TaalUnie report Nederlands op z'n BESt. It offers a different perspective on the position of the Dutch language in education on Bonaire.

Mear lêze

jan

01

January 2016: discussion paper that provides a list of initiatives that currently share online their knowledge on minority languages.

Mear lêze

nov

01

Report describing the use of written Frisian on social media by the Frisian population in the Netherlands.

Mear lêze

jun

09

Mercator European Research Centre's annual report for the year 2014

Mear lêze

jun

01

This report explores chances for and expected consequences of inclusion of Bildts in the European Charter for Regional and Minority Languages. It Bildts is a minority language spoken in the Northwestern part of the province of Fryslân in the Netherlands with some 6,000 native speakers.

Mear lêze

jun

09

Mercator European Research Centre's annual report for the year 2013

Mear lêze

apr

01

Report about the use on social media of the Frisian language by Frisian teenagers in the Netherlands.

Mear lêze

jan

01

This report focuses on English language teaching in school, and English outside of school (exposure to English and English language use). It is one of the six reports resulting from the joint project of the Fryske Akademy and the University of the Basque Country: "The added value of multilingualism and multilingual education". It

Mear lêze

nov

01

This reports discusses teachers in the multilingual classroom in primary education. This is one of the six reports resulting from the joint project of the Fryske Akademy and the University of the Basque Country: "The added value of multilingualism and multilingual education".

Mear lêze

jun

09

Mercator European Research Centre's annual report for the year 2012

Mear lêze

feb

01

Report of the Expert Seminar on Early Language Learning, 2012, with focus on the early language learning situation in Europe, on research outcomes and products of the Poliglotti4.eu project so far, on policy-recommendations and on the challenges for the future of early language learning.

Mear lêze

jan

01

This report discusses multilingualism in secondary education in two minority language regions: the Basque Autonomous Community, and the province of Fryslân. This is one of the six reports resulting from the joint project of the Fryske Akademy and the University of the Basque Country: "The added value of multilingualism and multilingual education".

Mear lêze

jan

01

Reports developments concerning trilingual primary education in minority language communities in the European Union. This study is essentially an update of the study which reflected the situation at the turn of the century (Beetsma 2002). The publication shows that the situation in various regions during the last decade has changed greatly.

Mear lêze

jan

01

This monograph consists of three parts. The first part describes the history and position of the Frisian language. The second part depicts the general educational context in the Netherlands and Fryslân. The last part describes the multilingual situation in Frisian education. This is one of the six reports resulting from the joint project of the Fryske Akademy and the University of the Basque...

Mear lêze

jan

01

Report describing the effectiveness of the trilingual school model in Fryslân (in Dutch).

Mear lêze

mai

01

The aim of the Digital Library of European Minority Languages-project was to develop a digital library to index, classify and catalogue scientific sources concerning European minority languages and knowledge of and from academic researchers.

Mear lêze