In oersjoch fan Mercators aktiviteiten

It is oan te befeljen om de Kategoryenfilter oan de linkerkant te brûken foar bettere sykresultaten.

nov

29

Talk by Dr Ruth Kircher (Mercator/ Fryske Akademy) - 'New speakers' attitudes towards West Frisian: Implications for language planning' (closed session)

Mear lêze

nov

22

Mercator's Meartaligens Lêzing 2022 sil dit jier jûn wurde troch Prof. Jean-Marc Dewaele (Birkbeck, University of London).

Mear lêze

nov

16

Mercator researcher Ruth Kircher will talk (online) about 'Language attitudes and ideologies amongst new speakers of West Frisian' (closed session).

Mear lêze

okt

31

With news about, among other things, a Language plan that paves way for Scots to flourish in Shetland, a Report on minority languages in Switzerland, UNPO critical of French minority language policy, Revirada: online Occitan automatic translator, the search for a Junior Researcher Cat-Human Interaction, two new peer-reviewed journals on sociolinguistics, and much more!

Mear lêze

okt

20

The team behind the Global Citizenship and Multilingual Competences project gathers at the University of Newcastle for a meeting.

Mear lêze

okt

17

Mercator researcher Cor van der Meer gives a guest lecture about sociolinguistics and minority languages for the Master students Multilingualism (not open to public).

Mear lêze

okt

13

It Afûk/ Mercator WikiWomen tiim fersoarget 4 workshops foar learlingen fan Comenius Mariënburg oer digi-boarnen en de seksekleau op Wikipedy (besletten).

Mear lêze

okt

12

Dr. Jelske Dijkstra en Ydwine Scarse (Fryske Akademy/ Mercator) hâlde in lêzing oer it Frysk op de alumni-jûn fan 'e Ryksuniversiteit Grins.

Mear lêze

okt

03

Mercator researcher Ruth Kircher gives a guest lecture as part of the university's course 'Multilingualism: The Case of Frisian' (not open to public).

Mear lêze

sep

30

With news about, among other things, a Northern Catalonian municipality taken to court for using Catalan, an avatar displays travel info in Dutch Sign Language, a new report on minority languages in Germany, a Friulian Pac-Man, Langscape & Enrope Winter School 2023, an international conference on 'Minority Languages in the City', and much more!

Mear lêze