Skip to main content

Telefoan
(058) 213 14 14 (resepsje)

Mail
yscarse@fryske-akademy.nl

Scarse, Y. (Ydwine), BA

ûndersyksmeiwurker

Telefoan
(058) 213 14 14 (resepsje)

Mail
yscarse@fryske-akademy.nl

Ydwine Scarse hat Minorities and Multilingualism studearre mei it Fryske trajekt oan de Ryksuniversiteit Grins en wie bestjoerslid foar Youth of European Nationalities fan 2017 oant 2019.

Sûnt begjin 2020 is se wurksum foar it Mercator Kennissintrum foar Meartaligens fan de Fryske Akademy en wurket se oan ynformaasjesystemen oer minderheidstalen lykas de Wiki on Minority Language Learning.