Skip to main content
Mercator's Regional Dossiers
Mercators Regionale Dossiers

Regionale Dossiers

Mei de Regionale Dossiers leit it Mercator Kennissintrum de fokus op it ûnderwiissysteem yn Europeeske regio's mei in autochtoane minderheidstaal en hoe't dizze minderheidstaal in plak krijt binnen dat systeem. De Regionale Dossiers binne skreaun neffens in fêste struktuer, sadat se brûkber binne foar fergelykjend ûndersyk.

De dossiers jouwe ynformaasje oer:

  • Underwiisstatistyken, bygelyks it oantal twatalige skoallen, it persintaazje learlingen dy't de minderheidstaal leare, de taalfeardigens fan de dosinten ensafh.
  • Belied op it mêd fan it ûnderwiis fan de minderheidstaal
  • De struktuer fan it ûnderwiissysteem yn de regio
  • It oantal sprekkers fan de minderheidstaal
  • De ynstituten dy't de minderheidstaal stypje.

Nijste Regionale Dossiers

jun

24

This Regional Dossier is the third and fully updated edition of the dossier 'The German language in education in France (Alsace)'. This Regional Dossier was updated in 2024 by Dominique Huck and Pascale Erhart (University of Strasbourg).

Mear lêze

mai

22

This Regional Dossier is the second and fully updated edition of the dossier 'The Maltese language in education in Malta'. This Regional Dossier was updated in 2024 by Lydia Sciriha (University of Malta).

Mear lêze

Mercators Regionale Dossiers

Hjirûnder fine jo in oersjoch fan ús dossiers. Fan guon âldere drukken hawwe wy net altyd in digitaal eksimplaar beskikber. Jo kinne altyd kontakt mei ús opnimme om nei in oplossing te sykjen. 

A-L
--------------------

Albanian
​​The Albanian language in education in Italy (1st ed., 2010).

Aragonese
The Aragonese language in education in Spain (1st ed., 2017).

Asturian
The Asturian language in education in Spain (2nd ed., 2014).

Basque
The Basque language in education in France (2nd ed., 2007) (3rd ed. 2023).
The Basque language in education in Spain (2nd ed., 2005) (3rd ed., 2020).

Breton
The Breton language in education in France (2nd ed., 2003) (3rd ed., 2019).

Catalan
The Catalan language in education in France (1st ed., 2005) (2nd ed., 2019).
The Catalan language in education in Spain (2nd ed., 2013).

Cornish
The Cornish language in education in the UK (1st ed., 2001) (2nd ed., 2019).

Corsican
The Corsican language in education in France (2nd ed., 2012) (3rd ed., 2024).

Croatian
The Croatian language in Austria (1st ed., 2001) (2nd ed., 2022).

Danish
The Danish language in education in Germany (1st ed., 2018).

Frisian
The Frisian language in education in the Netherlands (5th ed., 2023).

Friulian
The Friulian language in education in Italy (1st ed., 2014) (2nd ed., 2024).

Gaelic
The Gaelic language in education in the UK (1st ed., 2001).
The Gaelic Language in Education in Scotland (2nd ed., 2017).

Galician
The Galician language in education in Spain (2nd ed., 2016).

German
The German language in education in Belgium (1st ed., 2004).
The German language in education in Denmark (1st ed., 2015).
The German language in education in Alsace, France (2nd ed., 2001) (3rd ed., 2024).
The German language in education in South Tyrol, Italy (1st ed., 2002) (2nd ed., 2017).

Hungarian 
The Hungarian language in education in Romania (1st ed., 2019).
The Hungarian language in education in Slovakia (1st ed., 2005) (2nd ed., 2020).
The Hungarian language in education in Slovenia (1st ed., 2012) (2nd ed., 2024).
The Hungarian language in education in Ukraine (1st ed., 2019).

Irish
The Irish language in education in the Republic of Ireland (2nd ed., 2016).
The Irish language in education in Northern Ireland (2nd ed., 2004) (3rd ed., 2019).

Italian
The Italian language in education in Slovenia (1st ed., 2012) (2nd ed., 2023).
The Italian language in education in Switzerland (1st ed., 2020).
L’italiano nel sistema educativo svizzero (1st ed., 2020).

Karelian
The Karelian language in education in the Republic of Karelia in Russia (1st ed., 2024).

Kashubian
The Kashubian language in education in Poland (1st ed., 2004).

Ladin
The Ladin language in education in Italy (2nd ed., 2016).

Latgalian
The Latgalian language in education in Latvia (1st ed., 2009) (2nd ed. 2022).

Lithuanian
The Lithuanian language in education in Poland (1st ed., 2005) (2nd ed. 2023).

 

M-Z

--------------------

Maltese
The Maltese language in education in Malta (1st ed., 2013) (2nd ed., 2024).

Manx Gaelic
The Manx Gaelic language in education in the Isle of Man (1st ed., 2016).

Meänkieli and Sweden Finnish
The Finnic languages in education in Sweden (1st ed., 2001).

Mongolian
The Mongolian language in education in the People’s Republic of China (1st ed., 2019).

Nenets, Khanty and Selkup
The Nenets, Khanty and Selkup language in education in the Yamal Region in Russia (1st ed., 2016).
Ненецкий, хантыйский и селькупский языки в образовательной системе Ямала Российской Федерации (1st ed., 2017).

North Frisian
The North Frisian language in education in Germany (3rd ed., 2015).

Occitan
The Occitan language in education in France (1st ed., 1998) (2nd ed., 2019).

Polish
The Polish language in education in Lithuania (1st ed., 2006).

Romani and Beash
The Romani and Beash languages in education in Hungary (1st ed., 2005) (2nd ed., 2020).

Romansh
The Romansh language in education in Switzerland (1st ed., 2017).

Sámi
The Sámi language in education in Sweden (1st ed., 2001) (2nd ed., 2020).

Scots
The Scots language in education in Scotland (1st ed., 2002) (2nd ed., 2017).

Serbian
The Serbian language in education in Hungary (1st ed., 2014).

Slovak
The Slovak language in education in Hungary (1st ed., 2005).

Slovene
The Slovene language in education in Austria (2nd ed., 2005) (3rd ed., 2023).
The Slovene language in education in Italy (2nd ed., 2004) (3rd ed., 2020).

Sorbian
The Sorbian language in education in Germany (2nd ed., 2016).

Swedish
The Swedish language in education in Finland (2nd ed., 2013).

Turkish
The Turkish language in education in Greece (1st ed., 2003) (2nd ed., 2019).

Udmurt
The Udmurt language in education in the Udmurt Republic in Russia (1st ed., 2019).
Удмуртский язык в образовательной системе Удмуртской Республики Российской Федерации (1st ed., 2019).

Ukrainian and Ruthenian
The Ukrainian and Ruthenian language in education in Poland (1st ed., 2006).

Ulster-Scots
The Ulster-Scots language in education in Northern Ireland (1st ed., 2020).

Võro
The Võro language in education in Estonia (1st ed., 2007) (2nd ed., 2019).

Welsh
The Welsh language in education in the UK (2nd ed., 2014).
 

 

Redaksje

Charlie Robinson-Jones, Katharina Thomas en Jan Ybema binne as redakteuren ferantwurdlik foar it bewurkjen en publisearjen fan de Mercator Europeesk Kennissintrum Regionale Dossiers-searje. Jo kinne kontakt mei harren opnimme by fragen of opmerkings oer de Regionale Dossiers. 

Betingsten foar gebrûk

Jo kinne de Regionale Dossiers frij downloade en printsje foar persoanlik, net-kommersjeel gebrûk. In betingst is wol dat jo by in ferwizing referearje oan it Mercator Research Centre on Multilingualism and Language Learning.

Organisaasjes of ynstituten dy't de Regionale Dossiers graach printsje wolle by in lokale drukkerij, kinne by ús in drukklear bestân opfreegje. Fan in grut part fan de Regionale Dossiers binne dy bestannen beskikber, mar spitigernôch net mear fan alle. Wy wolle fansels graach witte wannear't jo in Regionaal Dossier yn in grutte oplage opnij printsje litte foar in mailing, in konferinsje of in evenemint.