Skip to main content

Lêste nijs

maa

29

Wurdsto ús nije kollega? Wy sykje in postdok-ûndersiker Meartaligens en taallearen foar 32 oeren / 0.842 fte. Reagearje foar 21 april 2023!

Mear lêze

maa

15

Cities are hotspots of linguistic diversity. Researchers from all over the world will discuss the topic and also present their own research.

Mear lêze

maa

03

Yn oparbeidzjen mei ús partners yn Spanje, Hongarije, Ingelân en Sweden bringe wy jo alle moannen wer it lêste nijs oer minderheidstalen.

Mear lêze

feb

10

Yn it ramt fan Ynternasjonale Memmetaaldei nûgje it EBLT, Mercator en Slieker Film jo út foar de fertoaning fan de Iersktalige film 'An Cailín Ciúin'.

Mear lêze

Sjoch mear nijsberjochten

Kalinder

apr

03

Sharing first versions of projects tools with the aim to gather feedback and encourage educators to make use of OWL+ tools.

Mear lêze

apr

19

Yn it ramt fan it WOW Frysk Festival foar ynspirearjend Frysk en meartalich ûnderwiis jouwe ús kollega's fan Afûk in wurkwinkel oer it WikiWomen-projekt.

Mear lêze

jun

16

Organised by the universities of Graz, Bologna and Newcastle, Mercator (Fryske Akademy) and NeoSmart Digital, as part of the GCMC Erasmus+ project.

Mear lêze

jun

16

The LANGSCAPE & ENROPE Online Colloquium will be a space for presenting and discussing on-going research and teaching projects related to plurilingualism and education.

Mear lêze

Sjoch mear eveneminten


Bedrige talen en argiven

Yn it projekt 'Endangered languages and archives' wurde kontakten tusken talen en taalferoaring ûndersocht, mar ek rekonstruksjes makke fan histoaryske lûdsopnamen. Bysûnder omtinken krije de Russyske Federaasje en omlizzende lannen. 

Dr. Tjeerd de Graaf is de projektlieder. Hy is senior ûndersiker by Mercator/ Fryske Akademy en bestjoerslid fan de Foundation for Endangered Languages en de Foundation for Siberian Cultures.

Research at Mercator

Undersyk

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen is ferneamd yn Europa as ûnôfhinklik akademysk ynstitút, rjochte op ûnderwiis en belied op it mêd fan minderheidstalen. Mercator sammelet ynformaasje út hiel Europa en dielen fan Ruslân en arbeidet dêrby op mei lokale saakkundigen, ynstituten en universiteiten. It giet dan om (bgl.) it plak fan autochtoane minderheidstalen binnen it ûnderwiissysteem dêr, it stimulearjen fan dosinten om wrâldboargerskip (ynklusyf meartaligens) yn harren lessen te yntegrearjen, it plak fan minderheidstalen yn de wetjouwing fan Europeeske lannen en Russyske republiken of it oanmoedigjen fan jonge minsken om harren feardigens op it gebiet fan minderheidstalen yn te setten by it sykjen nei wurk.

   

Mercator's Regional Dossiers

Disseminaasje

It Mercator Europeesk Kennissintrum dielt en ferspriedt sammele kennis, online en troch har publikaasjes. De Mercator Regionale Dossiers bygelyks binne skreaun troch eksperts út hiel Europa, jouwe detaillearre ynformaasje oer edukaasje en wetjouwing fan minderheidstalen yn Europa. De Mercator Netwurk Nijsbrief - mei likernôch 2600 abonnees - bringt elke moanne nijs oer minderheidstalen en konferinsjes. Mercator skreaut ek undersyksrapporten, faak yn opdracht, en dy binne fergees te downloaden. De Mercator-biblioteek, dy't ûnderbrocht is by histoarysk sintrum en biblioteek Tresoar, omfettet mear as 6500 titels, sawol boeken as artikels, op it mêd fan minderheidstalen, meartaligens en taallearen.

    

Mercator's network in 2016

Ferbining sykje

As ûndersyksynstitút makket Mercator tankber gebrûk fan de mooglikheden dy't de Fryske sitewaasje biede kin as in laboratoarium fan meartaligens. Tagelyk makket Mercator foaroprinnend ûndersyk en oare nijsgjirrige ûntjouwings út oare minderheidstalenregio's tagonklik foar beliedsmakkers en oare belanghawwenden yn Fryslân. Mercator brûkt it eigen netwurk en dat fan oaren om ûndersikers en oaren yn 'e kunde komme te litten mei de twatalige mienskip dy't Fryslân is. Sa ûntfong Mercator de ôfrûne jierren yn Ljouwert ferskate ynternasjonale dosintengroepen út it primêr en fuortset ûnderwiis, mar ek ôffeardigen fan taalakademys fan oer de hiele wrâld en ûndersikers dy't stipe nedich hiene by harren ûndersyk nei meartaligens of nei Fryslân kamen foar ien fan de ferskate ynternasjonale konferinsjes dy't Mercator (mei)organisearre.