Skip to main content

Fakatueres

Tankewol foar jo ynteresse om by it Mercator European Research Centre te wurkjen! Jo kinne ús fakatueres ek fine op Fryske Akademy website.

 

Op dit stuit sykje wy:

Auteurs foar ús Mercator Regional Dossiers  
(German in Hungary, Papiamentu in the ABC Islands, Sámi in Norway, Skolt/North/Inari Sámi in Finland, and Swedish in Finland)


Binne jo op syk nei mooglikheden foar in staazje? Nim dan kontakt op mei ús fia mercator@fryske-akademy.nl.
 

Binnen de Fryske Akademy/ Mercator moat elkenien him thús fiele kinne en gelikense kânsen krije om him te ûntwikkeljen. Wy meitsje gjin ûnderskied op grûn fan geslacht, godstsjinst, aard, kulturele eftergrûn, nasjonaliteit, neurotype of lichaamlike beheining. Wy stribje nei in wurkomjouwing dêr’t wy gebrûk yn meitsje fan ús ferskillen om kreativiteit, ynnovaasje en talintûntwikkeling maksimaal te stimulearjen