Spring naar hoofd-inhoud

Read with Multilingual Early Education

Read with MEE

Het Erasmus+ project Read with Multilingual Early Education (Read with MEE) zal innovatieve tools en materiaal ontwikkelen om de leesvaardigheid van jonge meertalige kinderen (2-6 jaar) te bevorderen. Het project speelt in op een dringende uitdaging in het onderwijs, aangezien kinderen die meertalig opgroeien vaak ongelijke onderwijskansen hebben in vergelijking met hun eentalige leeftijdsgenoten. Het Read with MEE project ondersteunt de ontwikkeling van de leesvaardigheid van deze jonge meertalige kinderen door de thuistalen bij de leesontwikkeling te betrekken, en door een interactieve manier van lezen te promoten. Door het gebruik van thuistalen te bevorderen bij het lezen, richt het Read with MEE project zich op belangrijke Europese prioriteiten, zoals inclusie en diversiteit in het onderwijs en het verbeteren van de basisvaardigheden van jonge kinderen.

Read with MEE is een samenwerking tussen zes partners uit Nederland, België, Ierland en Spanje, en wordt gecoördineerd door het Mercator Europees Kenniscentrum.

Onderzoeksthema: Multilingualism and Language Learning
Looptijd: December 2023 - December 2026
Coördinatie: Mercator/ Fryske Akademy
Projectleiding Mercator: Martine Jansen, Jelske Dijkstra
Financiering: Erasmus+ / KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education
SamenwerkingspartnersATiT (BE), NHL Stenden University of Applied Sciences (NL), 8D Games (NL), Trinity College Dublin (IE), University of the Basque Country (ES)
Meer informatie: Projectwebsite

 

Projectdoelen

Read with Multilingual Early Education wil de leesontwikkeling van meertalige kinderen ondersteunen door:

  • het vergroten van kennis en het versterken van vaardigheden met betrekking tot inclusieve en meertalige geletterdheid en talige verscheidenheid bij kinderen. Onderzoek heeft aangetoond dat meertalige kinderen in tegenstelling tot hun eentalige leeftijdsgenootjes vaak ongelijke onderwijskansen hebben, wat op zijn beurt leidt tot een prestatiekloof tussen eentalige en meertalige kinderen. Om deze kloof te dichten zal ons project zich richten op de leesontwikkeling van kinderen die behoren tot nationale, regionale, migranten- en vluchtelingenminderheden en zal het project aandacht besteden aan het volledige taalrepertoire van deze kinderen;
  • het bevorderen van interactief lezen in een aantal meertalige contexten, zoals kinderdagverblijven, bibliotheken en de thuisomgeving. Deze holistische aanpak maakt gebruik van de brede meertalige omgeving waar kinderen in opgroeien en heeft als doel dat kinderen een positieve houding ontwikkelen ten opzichte van talige verscheidenheid en het gebruik van thuistalen;
  • nauw samen te werken met deskundigen en professionals om ervoor te zorgen dat onze eindproducten gebaseerd zijn op de meest recente bevindingen uit onderzoek naar meertaligheid en vroege geletterdheid. Ook willen we ervoor zorgen dat onze producten aansluiten bij de concrete behoeften van de professionals die met jonge kinderen werken.

Producten

We zetten ons in om pedagogisch medewerkers, bibliothecarissen en gezinnen te voorzien van verschillende praktische hulpmiddelen om de onderwijskansen van meertalige kinderen te vergroten.

Deze producten omvatten:

  • het praktische handboek Handbook-INC: Inclusive Multiliteracy Development for All met informatie en best practices wat betreft de leesontwikkeling, evenals criteria om de kwaliteit van inclusieve boeken voor kinderen te beoordelen;
  • video’s met uitleg over de belangrijkste begrippen aangaande de ontwikkeling van meertalige geletterdheid;
  • video's met best practices uit heel Europa;
  • een online bibliotheek met inclusieve meertalige boeken;
  • een community platform;
  • een referatory die verwijst naar relevante projecten, artikelen, boeken en deskundigen.

Online

Kijk voor meer informatie op onze website.