Tjeerd de Graafs opnamen fan it Plautdietsch yn Siberië en Kanada online

Yn in fjildwurkekspedysje yn 1991 en 1992 besocht Mercator senior research fellow Dr. Tjeerd de Graaf de saneamde Dútske Regio (Nemetsky Rayon) yn de Russyske Federaasje yn it súdwesten fan Sibearië op de grins mei Kazachstan, dêr't in soad menisten wennen, ôfstammelingen fan emigranten út Noardwest-Europa, dy't sterke bannen hiene mei Nederlân. Harren taal, it Plautdietsch, makket diel út fan de Germaanske taalfamylje en hat in soad oerienkomsten mei it Nederlânsk, Grinslânsk en Frysk.

Dr. Tjeerd de Graaf hat in grut tal analoge kassettes opnommen, dy't net allinne dizze taal werjouwe, mar ek de skiednis en libbensstyl fan de menisten beskriuwe. De kolleksje kassettes is no digitalisearre.

 

Ynhâld:

1. Plautdietsch in Siberia - Conversation with Boris Veer, speaker of Plautdietsch in Tomsk/Siberia
2. Plautdietsch in Siberia - Songs Plautdietsch
3. Plautdietsch in Siberia - Gronings In Siberia
4. Plautdietsch in Siberia - Bilingualism in Kazakhstan
5. Plautdietsch in Siberia - Church service in Neudachino
6. Plautdietsch in Siberia - Origin Mennonites in Holland?
7. Plautdietsch in Canada - Canadian National Anthem In PD
8. Plautdietsch in Canada - Christmas stories Plautdietsch
9. Plautdietsch in Canada - Multilingualism Canada
10. Plautdietsch in Canada - Church service in La Crete
11. Song Evening In Canada
12. Plautdietsch in Canada - Family history of Mennonites in La Crete

De komplete kolleksje is online beskiber by it Frisian Film and Audio Archive (Soundcloud)