In oersjoch fan Mercators aktiviteiten

It is oan te befeljen om de Kategoryenfilter oan de linkerkant te brûken foar bettere sykresultaten.

apr

15

Yn it ramt fan it Europeeske projekt WikiWomen reizgje learlingen út Fryslân en Ierlân nei Baskelân om dêr mei jongerein te wurkjen oan Wikipedia-pagina's oer froulju.

Mear lêze

apr

11

Sharing first versions of projects tools with the aim to gather feedback and encourage educators to make use of OWL+ tools.

Mear lêze

apr

11

The latest Mercator Regional Dossier 'The Friulian language in education in Italy' (2nd ed.) will be presented. Charlie Robinson Jones will give a presentation on behalf of Mercator.

Mear lêze

apr

10

A delegation from the Serbski institut/Sorbian Institute in Bautzen (DE) pays a working visit to Mercator/Fryske Akademy (closed).

Mear lêze

maa

20

Mercator's projektmanager Jelske Dijkstra jout in gastkolleezje yn Utert oer 'Bestuur en management in talige diversiteit' (sletten).

Mear lêze

maa

18

Undersikers fan Mercator geane op wurkbesite by de trijetalige basisskoalle 't Holdersnêst om mei-inoar yn 'e kunde te kommen en kennis en ûnderfining út te wikseljen (sletten).

Mear lêze

feb

21

De Nederlânske premjêre fan de Dútske filmtopper ‘Mittagsstunde’, mei dialogen yn it Platdútsk en ûndertitels yn it Frysk.

Mear lêze

jan

30

Fryske Akademy/ Mercator en Tresoar ûntfange 110 learlingen fan de Thorbecke Skoallemienskip út Swol yn it ramt fan harren wittenskipswike oer meartaligens.

Mear lêze

jan

15

De Europeeske konsortiumpartners fan 'Read with Multilingual Early Education' binne twa dagen te gast by Mercator/ Fryske Akademy foar de start fan dit Erasmus+ projekt.

Mear lêze

nov

28

De online lêzing fan Dr. Sharon Unsworth sil gean oer 'Wat (net) te ferwachtsjen as je twatalige bern opfiede of dermei wurkje'.

Mear lêze