Database fan eksperts

De database fan eksperts befettet de namme, spesjalisaasje en kontaktynformaasje fan likernôch 600 eksperts yn it fjild fan Europeeske minderheidstalen en lytse talen, meeartaligens, taallearen en taalbelied.

Jo kinne sykje yn de database:

  1. Folje in sykterm yn yn it "Query"-fjild (bg. de famyljenamme of de minderheidstaal)
  2. Om jo syktocht te begjinne, klik op de SEARCH-knop.
  3. Yn de sykresultaten kinne jo op it +-teken klikke foar mear ynformaasje.

Registraasjeformulier

Binne jo ek in ekspert op it gebiet fan meartaligens, minderheidstalen of taalbelied, bygelyks as wittenskipper, amtner of op in oare manier? Jo kinne jo sels dan tafoegje oan de database.

Folje it formulier hjirûnder yn en dan nimme wy kontakt mei jo op.