Skip to main content

Regional Dossier series

The Lithuanian language in education in Poland (2nd Edition)

Jowita Niewulis-Grablunas and Piotr Grablunas (Adam Mickiewicz University)

Published online: March 2023

Editions available

Highlights

  • In three municipalities in the province of Podlasie, Lithuanian is taught as a subject and used as a language of instruction from pre-school to secondary school.
  • There are no specialised institutions in Poland that prepare future teachers to teach subjects in Lithuanian.
  • Past research has focused on the situation of schooling in Lithuanian; however, there have been no studies on Lithuanian as a medium of instruction or as a subject.
  • The teaching of Lithuanian in some primary and secondary schools strengthens the prospects for the language among the Lithuanian minority in Poland.


Lithuanian and its status in education in Poland

The Constitution of the Republic of Poland contains two articles that pertain directly to minority rights, in which it is stated that Polish citizens belonging to national or ethnic minorities have the freedom to maintain and develop their own language and establish educational institutions. The 1991 Act on the Education System grants pupils the right to maintain their national, ethnic, religious, and linguistic identity, and gives them the right to education in their mother tongue, as well as education about its history and culture. Regarding pre-school education for the Lithuanian minority in Poland, there are three kindergartens. Three primary schools and one secondary school offer education in Lithuanian.

Lithuanian in educational research

For political reasons, educational and sociolinguistic research on minority/regional language communities showed little development between World War II and 1989. Since then, research has focused on the situation of schooling in Lithuanian; however, there have been no studies on Lithuanian as a medium of instruction or as a subject.

Prospects for Lithuanian in Poland

The prospects for the Lithuanian language among the Lithuanian minority in Poland are in general quite good since there are still a few primary and secondary schools left that teach in Lithuanian. However, intermarriage between Poles and Lithuanians is becoming increasingly common and this can be considered a certain threat. From one side, intermarriages indicate the assimilation of the minority, and from another, they indicate a threat of losing identity and with that, heritage, tradition, and language.

Lietuvių kalba ir jos padėtis švietimo srityje Lenkijoje

Lenkijos Respublikos Konstitucijoje esama dviejų straipsnių, kurie yra tiesiogiai susiję su tautinių mažumų teisėmis. Čia teigiama, kad Lenkijos piliečiai, priklausantys tautinėms ar etninėms mažumoms, turi laisvę išlaikyti ir plėtoti savo kalbą bei steigti švietimo įstaigas. 1991 m. Švietimo sistemos įstatymas suteikia mokiniams teisę išlaikyti savo tautinę, etninę, religinę ir kalbinę tapatybę, teisę mokytis gimtąja kalba, bei mokytis apie jos istoriją ir kultūrą. Kalbant apie ikimokyklinį lietuvių tautinės mažumos ugdymą, Lenkijoje yra trys vaikų darželiai, trys pradinės ir viena vidurinė mokykla, kuriose edukacinis procesas vyksta lietuvių kalba.

Lietuvių kalba švietimo tyrimuose

Dėl politinių priežasčių edukaciniai ir sociolingvistiniai mažumų/regioninių kalbų bendruomenių tyrimai nuo Antrojo pasaulinio karo iki 1989 m. mažai vystėsi. Nuo to laiko moksliniai tyrimai buvo skirti mokymosi lietuvių kalba situacijai; tačiau lietuvių kalbos kaip mokymo priemonės ar dalyko studijų nebuvo.

Lietuvių kalbos perspektyvos Lenkijoje

Lietuvių kalbos perspektyvos tarp lietuvių tautinės mažumos Lenkijoje apskritai yra gana geros, nes dar liko kelios pradinės ir vidurinės mokyklos, kuriose mokoma lietuvių kalba. Tačiau mišrios vedybos tarp lenkų ir lietuvių tampa vis dažnesnės ir tai gali būti laikoma tam tikra grėsme. Iš vienos pusės mišrios santuokos rodo mažumos asimiliaciją, o iš kitos – grėsmę prarasti tapatybę, o kartu ir paveldą, tradicijas ir kalbą.


Język litewski i jego status w edukacji w Polsce

Konstytucja RP zawiera dwa artykuły odnoszące się bezpośrednio do praw mniejszości, w których stwierdza się, że obywatele polscy należący do mniejszości narodowych lub etnicznych mają swobodę zachowania i rozwoju własnego języka oraz tworzenia placówek oświatowych. Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. zapewnia uczniom prawo do zachowania tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej oraz prawo do nauki w języku ojczystym, a także nauki o jego historii i kulturze. Jeśli chodzi o wychowanie przedszkolne dla mniejszości litewskiej w Polsce funkcjonują trzy przedszkola. Naukę w języku litewskim prowadzą trzy szkoły podstawowe i jedna szkoła średnia.

Język litewski w badaniach edukacyjnych

Z powodów politycznych badania edukacyjne i socjolingwistyczne dotyczące mniejszości/języków regionalnych wykazały niewielki postęp między II wojną światową a rokiem 1989. Od tego czasu badania koncentrowały się na sytuacji szkolnictwa w języku litewskim; nie przeprowadzono jednak badań nad językiem litewskim jako środkiem nauczania lub przedmiotem.

Perspektywy języka litewskiego w Polsce

Perspektywy dla języka litewskiego wśród mniejszości litewskiej w Polsce są generalnie dobre, ponieważ pozostało jeszcze kilka szkół podstawowych i średnich, w których process dydaktyczny odbywa się w języku litewskim. Jednak małżeństwa mieszane między Polakami i Litwinami stają się coraz bardziej powszechne i można to uznać za pewne zagrożenie. Z jednej strony małżeństwa mieszane wskazują na asymilację mniejszości, z drugiej na groźbę utraty tożsamości, a wraz z nią dziedzictwa, tradycji i języka.


About this Regional Dossier

 

Author biography

Jowita Niewulis-Grablunas, PhD, is an assistant professor at the Institute of Applied Linguistics in the Department of Unique Languages and Literatures at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. Niewulis-Grablunas’ scholarly interests include dialectology and typology, in particular the Dzukian variety spoken by the Lithuanian minority in Poland.

Piotr Grablunas, PhD, is senior lecturer at the Institute of Applied Linguistics in the Department of Unique Languages and Literatures at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. Grablunas specialises in Lithuanian dialectology as well as in translation studies of the Baltic languages and legal linguistics.

Niewulis-Grablunas and Grablunas updated this Regional Dossier in 2023

 

Previous editions

The first edition of this Regional Dossier was written by Dr Tomasz Wicherkiewicz in 2005.

 

Contact the author

Contact information of the authors of Regional Dossiers can be found in the Mercator Database of Experts.