Foto's Mercator-sesje op de RuG/Campus Fryslân Summer School yn Ljouwert

Op de RuG/Campus Fryslân Summer School on Cultural and Linguistic Diversity yn Ljouwert (ein juny 2022) , presintearren Mercator/ Fryske Akademy ûndersikers Cor van der Meer en Ydwine Scarse de sesje 'A closer look at Frisian language policy and practice'.

No hawwe wy ek de fotos tastjoerd krigen fan de organisaasje. Tankewol, it wie tige slagge! 

Mear ynformaasje kinne jo neilêze op https://www.rug.nl/education/summer-winter-schools/cultural-linguistic-diversity/.