Skip to main content

Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen

makket diel út fan de Fryske Akademy, en ûndersiket meartalich ûnderwiis en taallearen yn Europa. It is in ûnôfhinklike en erkende besoarger fan kennis en ynformaasje foar beliedsmakkers en oare belanghawwenden. It Mercator Kennissintrum bringt Europa nei Fryslân en Fryslân nei Europa. 

Utljochte

Mercator Network Nijsbrief #164

De nije Mercator Network Nijsbrief Septimber 2020 is út! En dy stiet wer grôtfol nijs oer minderheidstalen, meertaligheid, edukaasje en folle mear!

Lês mear


Wiki on Minority Language Learning

De online Wiki on Minority Language Learning kompletearret ús Regionale Dossiers en jout ynformaasje oer de edukaasje fan minderheidstalen dy't in lyts plak of hielendal gjin plak hawwe yn in nasjonaal ûnderwiissysteem.

Lês mear


Nij Regional Dossier: 'L’italiano nel sistema educativo svizzero'

Dit dossier is de Italiaanske oersetting fan it dossier 'The Italian language in education in Switzerland', dat earder dit jier gearstald waard troch prof. Dr. Vincenzo Todisco en syn ûndersykstiim.

Lês mear


Bedrige talen en argiven

Yn dit projekt wurde kontakten tusken talen en taalferoaring ûndersocht, mar ek rekonstruksjes makke fan histoaryske lûdsopnamen. Bysûnder omtinken krije de Russyske Federaasje en omlizzende lannen.

Lês mear


Kalinder

nov

23

ENROPE’s second Intensive Study Week is held online from 23-27 November 2020, hosted by University Sorbonne Nouvelle, Paris (FR).

Mear lêze

maa

24

ICML XVIII, 24-26 March 2021: New multilingual and multicultural circumstances. Submission deadline extended: 30 August 2020!.

Mear lêze

mai

26

26-28 May 2021, Zadar (Croatia). Submission abstracts: 1 Nov 2020 - 15 Jan 2021. Organised by University of Zadar, SOAS University of London, Mercator European Research Centre and CIDLes.

Mear lêze

Wer in nij regionaal dossier oer minderheidstalen!

Fan it dossier oer 'Romani and Beash languages in education in Hungary' is in nije, bywurke edysje ferskynd. Kinga Magdolna Mandel PhD, associate professor by it Institute of Research on Adult Education and Knowledge Management of the Eötvös Lóránd Universiteit yn Budapest, hie it orizjinele dossier yn 2005 gearstald. Hja hat it dossier yn 2019 bywurke.

In oersjoch fan alle dossiers steane op ús spesjale Regional Dossiers-pagina.

Research at Mercator

Undersyk

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen is ferneamd yn Europa as ûnôfhinklik ynstitút, rjochte op ûnderwiis en belied op it mêd fan minderheidstalen. Belanghawwers en beliedsmakkers binne by Mercator te plak foar ynformaasje en advys basearre op akademysk ûndersyk. 

Mercator sammelet ynformaasje út hiel Europa en dielen fan Ruslân en arbeidet dêrby op mei lokale saakkundigen, ynstituten en universiteiten. Foarbylden fan fraachstikken dy't Mercator ûndersiket:

Mercator's Regional Dossiers

Disseminaasje

It Mercator Europeesk Kennissintrum dielt en ferspriedt sammele kennis, online en troch har publikaasjes:

  • De Mercator Regionale Dossiers, skreaun troch eksperts út hiel Europa, jouwe detaillearre ynformaasje oer edukaasje en wetjouwing fan minderheidstalen yn Europa;
  • Undersyksrapporten, produkten fan it ûndersyk útfierd troch Mercator, binne fergees te downloaden;
  • Yn de Mercator Netwurk Nijsbrief dielt Mercator nijs mei likernôch 2500 abonnees oer minderheidstalen en oer takommende eveneminten;
  • De Mercator-biblioteek is ûnderbrocht by hystoarysk sintrum en biblioteek Tresoar en omfettet mear as 6500 titels, sawol boeken as artikels, op it mêd fan minderheidstalen, meartaligens en taallearen.

Mercator is altyd dwaande mei it ûntwikkeljen fan nije, bettere wizen foar it dielen fan kennis:

Mercator's network in 2016

Ferbining sykje

Mercator Europeesk Kennissintrum is in akademysk platfoarm, dêr't eksperts en beliedsmakkers op it mêd fan minderheidstalen inoar moetsje kinne:

  • Mercator Kennissintrum organisearret konferinsjes en workshops.
  • Tegearre mei it Mercator Netwurk realisearret Mercator Europeesk Kennissintrum projekten lykas it LEARNMe Projekt (2012-2016), dat in paadwizer foar beliedsmakkers ûntwikkele hat foar belied op it mêd fan edukaasje fan minderheidstalen.
  • Mei de Ekspertsdatabank, ferbetteret Mercator de sichtberens fan akademisy dy't wurkje oan minderheidstalen en jout it in oersjoch fan kennis op it mêd yn Europa.
  • Mercator biedt in online platfoarm, it Skoallenetwurk, dêr't Europeeske skoallen dy't minderheidstalen ûnderwize, útdagings beprate en ideeën útwikselje kinne.
  • Geregeldwei hâldt Mercator fraachpetearen mei eksperts op it mêd fan minderheidstalen - wêr wurkje sy oan en wat driuwt harren? - en dielt dy petearen yn de Ekspert yn it Skynljocht-seksje.

Mear lêze oer ús ynternasjonaal oparbeidzjen.