Skip to main content

Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen

makket diel út fan de Fryske Akademy, en ûndersiket meartalich ûnderwiis en taallearen yn Europa. It is in ûnôfhinklike en erkende besoarger fan kennis en ynformaasje foar beliedsmakkers en oare belanghawwenden. It Mercator Kennissintrum bringt Europa nei Fryslân en Fryslân nei Europa. 

Utljochte

Mercator Network Nijsbrief #167

De nije Mercator Network Nijsbrief Desimber 2020 is út! En dy stiet wer grôtfol nijs oer minderheidstalen, meartaligens, edukaasje en folle mear!

Lês mear


Ald-Europarlemintariër Willy Kuijpers ferstoarn

Op 83-jierrige leeftyd is Willy Kuijpers ferstoarn, de Flaamske politikus dy't mei syn rapport en resolúsje oer Talen en Kultueren fan Regionale en Etnyske Minderheden yn de Europeeske Mienskip (1987) it paad frijmakke hat foar de oprjochting fan ús ynternasjonale Mercator Network. Ien fan de earste EU-konferinsje fan minderheidstalen, ek in resultaat fan Kuijpers' resolúsje, wie organisearre yn Riis (Fryslân, 1988).

VRT/Wiki


Nij ûndersyksartikel oer foarsjennings foar it Frysk

Hoe sjogge Frysk-sprekkers yn Fryslân de maatregelen dy't nommen wurde om harren taal te beskermjen en te promoatsjen? Lês it yn dit nije artikel fan Mercator-ûndersikers Helga Kuipers-Zandberg en Dr. Ruth Kircher.

Mear lêze


Bedrige talen en argiven

Yn dit projekt wurde kontakten tusken talen en taalferoaring ûndersocht, mar ek rekonstruksjes makke fan histoaryske lûdsopnamen. Bysûnder omtinken krije de Russyske Federaasje en omlizzende lannen.

Lês mear


Kalinder

dec

01

Learn more about global citizenship and multilingual practices in the classroom with Dr. Sara Ganassin (Newcastle University, UK).

Mear lêze

dec

04

Learn more about global citizenship and multilingual practices in the classroom, with MA Bakk. Prof. Wilma Hauser (University of Teacher Education, Austria).

Mear lêze

dec

07

7-9 December, 2020. With presentations by Mercator researchers on the SPEAKABOO project and on the innovative multi-didactic approaches of the VirtuLApp and the COMBI project.

Mear lêze

dec

18

This ENROPE Multiplier Event, hosted by İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, is a combined seminar/ workshop about 'Reflective Portfolio-Based Approaches in Language Education & Research'.

Mear lêze

'The Basque language in education in Spain'

Fan it dossier oer 'The Basque language in education in Spain' is in nije, bywurke edysje ferskynd. Ines-Mª Garcia-Azkoaga en Maite Garcia-Ruiz hawwe it dossier op 'e nij besjoen en de lêste ûnderwiissifers tafoegd. It orizjinele dossier is gearstald troch Dr. Nick Gardner en op 'e nij besjoen yn 2005.

In oersjoch fan alle dossiers steane op ús spesjale Regional Dossiers-pagina.

Research at Mercator

Undersyk

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen is ferneamd yn Europa as ûnôfhinklik ynstitút, rjochte op ûnderwiis en belied op it mêd fan minderheidstalen. Belanghawwers en beliedsmakkers binne by Mercator te plak foar ynformaasje en advys basearre op akademysk ûndersyk. 

Mercator sammelet ynformaasje út hiel Europa en dielen fan Ruslân en arbeidet dêrby op mei lokale saakkundigen, ynstituten en universiteiten. Foarbylden fan fraachstikken dy't Mercator ûndersiket:

 • Hoe krije autochtoane minderheidstalen yn Europeeske regio's in plak binnen it ûnderwiissysteem dêr? (bgl. Regional Dossiers series);
 • Hoe kinsto dosinten op middelbere skoallen stimulearje om de GCE doelen (ynklusyf meartaligens) yn harren daaglikse lessen op in duorsume manier te yntegrearjen, sadat it foar harrensels én foar harren learlingen motivearjend is? (bgl. Global Citizenship and Multilingual Competences Toolkit);
 • Hokker plak hawwe minderheidstalen yn de wetjouwing fan Europeeske lannen en Russyske republieken, en hoe kin harren posysje ferbettere wurde? (bgl. it LEARNMe projekt troch it Mercator Network);
 • Hoe kinst jonge minsken oanmoedigje om harren feardigens op it gebied fan minderheidstalen yn te setten by it sykjen nei wurk? (bgl. LangUp).
Mercator's Regional Dossiers

Disseminaasje

It Mercator Europeesk Kennissintrum dielt en ferspriedt sammele kennis, online en troch har publikaasjes:

 • De Mercator Regionale Dossiers, skreaun troch eksperts út hiel Europa, jouwe detaillearre ynformaasje oer edukaasje en wetjouwing fan minderheidstalen yn Europa;
 • Undersyksrapporten, produkten fan it ûndersyk útfierd troch Mercator, binne fergees te downloaden;
 • Yn de Mercator Netwurk Nijsbrief dielt Mercator nijs mei likernôch 2500 abonnees oer minderheidstalen en oer takommende eveneminten;
 • De Mercator-biblioteek is ûnderbrocht by hystoarysk sintrum en biblioteek Tresoar en omfettet mear as 6500 titels, sawol boeken as artikels, op it mêd fan minderheidstalen, meartaligens en taallearen.

Mercator is altyd dwaande mei it ûntwikkeljen fan nije, bettere wizen foar it dielen fan kennis:

Mercator's network in 2016

Ferbining sykje

Mercator Europeesk Kennissintrum is in akademysk platfoarm, dêr't eksperts en beliedsmakkers op it mêd fan minderheidstalen inoar moetsje kinne:

 • Mercator Kennissintrum organisearret konferinsjes en workshops.
 • Tegearre mei it Mercator Netwurk realisearret Mercator Europeesk Kennissintrum projekten lykas it LEARNMe Projekt (2012-2016), dat in paadwizer foar beliedsmakkers ûntwikkele hat foar belied op it mêd fan edukaasje fan minderheidstalen.
 • Mei de Ekspertsdatabank, ferbetteret Mercator de sichtberens fan akademisy dy't wurkje oan minderheidstalen en jout it in oersjoch fan kennis op it mêd yn Europa.
 • Mercator biedt in online platfoarm, it Skoallenetwurk, dêr't Europeeske skoallen dy't minderheidstalen ûnderwize, útdagings beprate en ideeën útwikselje kinne.
 • Geregeldwei hâldt Mercator fraachpetearen mei eksperts op it mêd fan minderheidstalen - wêr wurkje sy oan en wat driuwt harren? - en dielt dy petearen yn de Ekspert yn it Skynljocht-seksje.

Mear lêze oer ús ynternasjonaal oparbeidzjen.