Skip to main content

Ekspert yn de spotlight

Ien fan de belangrykste taken fan it Mercator Kennissintrum is it sammeljen fan ynformaasje oer edukaasje en belied oangeande minderheidstalen yn Europa. Dizze ynformaasje is net altyd like maklik tagonklik. Dêrom tidigje wy op ús Network of Experts: akademisy en ûnderwiisspesjalisten út hiel Europa.

Om in yndruk te jaan fan wa't dizze eksperts binne, wat harren ekspertize op it mêd fan minderheidstalen is en wat se hoopje te berikken, freegje wy sa no en dan in ekspert it himd fan it liif yn de rubryk 'Ekspert yn de spotlight'. It ynterview mei de ekspert diele wy hjir op ús website.

Expert in Udmurt philology, general linguistics and preservation of sound heritage of minority peoples

Mear lêze

Principal at Sabhal Mòr Ostaig UHI (now retired)

Mear lêze

Information Specialist at Mercator Research.

Mear lêze

Maaike Verrips, Anna de Graaf and Fleur Verbiest of De Taalstudio in Monnickendam, The Netherlands.

Mear lêze

Linguist at the Department of Scandinavian Studies at Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany.

Mear lêze

Manx Language Officer at the Isle of Man.

Mear lêze

Director of the Ladin School Office in Bolzano, Italy.

Mear lêze

Head of Deutsche Schule Osterhoist and of Deutsche Schule Rapstedt, a secondary German school in Denmark.

Mear lêze

Senior Lecturer in Language Support and Revitalisation at the Department of Linguistics at SOAS.

Mear lêze

Professor of English Language Education at Humboldt-Universität, Berlin, Germany.

Mear lêze

Researcher Variation linguistics at the Meertens Institute, the Netherlands.

Mear lêze

Associate Professor in the Engineering School of the University of Zaragoza

Mear lêze