Skip to main content
Mercator's Regional Dossiers
Mercators Regionale Dossiers

Regionale Dossiers

Mei de Regionale Dossiers leit it Mercator Kennissintrum de fokus op it ûnderwiissysteem yn Europeeske regio's mei in autochtoane minderheidstaal en hoe't dizze minderheidstaal in plak krijt binnen dat systeem. De Regionale Dossiers binne skreaun neffens in fêste struktuer, sadat se brûkber binne foar fergelykjend ûndersyk.

De dossiers jouwe ynformaasje oer:

  • Underwiisstatistyken, bygelyks it oantal twatalige skoallen, it persintaazje learlingen dy't de minderheidstaal leare, de taalfeardigens fan de dosinten ensafh.
  • Belied op it mêd fan it ûnderwiis fan de minderheidstaal
  • De struktuer fan it ûnderwiissysteem yn de regio
  • It oantal sprekkers fan de minderheidstaal
  • De ynstituten dy't de minderheidstaal stypje.

Nijste Regionale Dossier

mai

20

This Regional Dossier is the second and fully updated edition of the dossier 'The Latgalian language in education in Latvia'. This Regional Dossier was updated in 2022 by Sanita Martena (Lazdiņa), Heiko F. Marten, and Ilga Šuplinska, based on the first edition compiled by Heiko F. Marten, Ilga Šuplinska, and Sanita Lazdiņa in 2008/2009.

Mear lêze

Mercators Regionale Dossiers

Hjirûnder fine jo in oersjoch fan ús dossiers. Fan guon âldere drukken hawwe wy net altyd in digitaal eksimplaar beskikber. Jo kinne altyd kontakt mei ús opnimme om nei in oplossing te sykjen. 

A-K

--------------------

L-Z

--------------------

Redaksje

Charlie Robinson-Jones, Katharina Thomas en Jan Ybema binne as redakteuren ferantwurdlik foar it bewurkjen en publisearjen fan de Mercator Europeesk Kennissintrum Regionale Dossiers-searje. Jo kinne kontakt mei harren opnimme by fragen of opmerkings oer de Regionale Dossiers. 

Betingsten foar gebrûk

Jo kinne de Regionale Dossiers frij downloade en printsje foar persoanlik, net-kommersjeel gebrûk. In betingst is wol dat jo by in ferwizing referearje oan it Mercator Research Centre on Multilingualism and Language Learning.

Organisaasjes of ynstituten dy't de Regionale Dossiers graach printsje wolle by in lokale drukkerij, kinne by ús in drukklear bestân opfreegje. Fan in grut part fan de Regionale Dossiers binne dy bestannen beskikber, mar spitigernôch net mear fan alle. Wy wolle fansels graach witte wannear't jo in Regionaal Dossier yn in grutte oplage opnij printsje litte foar in mailing, in konferinsje of in evenemint.