Skip to main content
Mercator's Regional Dossiers
Mercators Regionale Dossiers

Regionale Dossiers

Mei de Regionale Dossiers leit it Mercator Kennissintrum de fokus op it ûnderwiissysteem yn Europeeske regio's mei in autochtoane minderheidstaal en hoe't dizze minderheidstaal in plak krijt binnen dat systeem. De Regionale Dossiers binne skreaun neffens in fêste struktuer, sadat se brûkber binne foar fergelykjend ûndersyk.

De dossiers jouwe ynformaasje oer:

  • Underwiisstatistyken, bygelyks it oantal twatalige skoallen, it persintaazje learlingen dy't de minderheidstaal leare, de taalfeardigens fan de dosinten ensafh.
  • Belied op it mêd fan it ûnderwiis fan de minderheidstaal
  • De struktuer fan it ûnderwiissysteem yn de regio
  • It oantal sprekkers fan de minderheidstaal
  • De ynstituten dy't de minderheidstaal stypje.

Wij sykje skriuwers foar ús Regionale Dossiers! Klik hjir!

Eksperts op it mêd fan Papiamentu, Kroatysk, Dútsk, Kasjoebisch, Litousk, Roetheens, Slowaaks, Baskysk, Sami, Oekraynsk of Poalsk as lytse of minderheidstaal....

Regionale Dossiers op 'e kaart

- kombinearre mei de Wiki on Minority Language Learning -

Nijste Regionale Dossier

dec

11

This Regional Dossier is the second and fully updated edition of the dossier 'The Hungarian language in education in Slovakia', originally compiled in 2005 by Dr Ildikó Vančo (Institute of Hungarian Linguistics and Literary Science, Univerzita Konštantína Filozófa v Nitre). Dr Vančo updated the dossier in 2020.

Mear lêze

Betingsten foar gebrûk

Jo kinne de Regionale Dossiers frij downloade en printsje foar persoanlik, net-kommersjeel gebrûk. In betingst is wol dat jo by in ferwizing referearje oan it Mercator Research Centre on Multilingualism and Language Learning.

Organisaasjes of ynstituten dy't de Regionale Dossiers graach printsje wolle by in lokale drukkerij, kinne by ús in drukklear bestân opfreegje. Fan in grut part fan de Regionale Dossiers binne dy bestannen beskikber, mar spitigernôch net mear fan alle. Wy wolle fansels graach witte wannear't jo in Regionaal Dossier yn in grutte oplage opnij printsje litte foar in mailing, in konferinsje of in evenemint. 

Redaksje

Charlie Robinson-Jones and Katharina Thomas binne as redakteuren ferantwurdlik foar it bewurkjen en publisearjen fan de Mercator Kennissintrum Regionale Dossiers-searje. Jo kinne kontakt mei harren opnimmen by fragen of opmerkings oer de Regionale Dossiers. 

Mercators Regionale Dossiers

Hjirûnder fine jo in oersjoch fan ús dossiers. Fan guon âldere drukken hawwe wy net altyd in digitaal eksimplaar beskikber. Jo kinne altyd kontakt mei ús opnimme om nei in oplossing te sykjen. 

A-K

--------------------

L-Z

--------------------