Skip to main content

Krol-Hage, R.S. (Ramziè) MSc

projektmeiwurker

Spesjalismen

(ûntwikkelings)psychology; ûnderwiis

 

Projekten

Mercator Research Centre (projektmeiwurker)
Regionale dossiers (projektmeiwurker)

 

Biografy

Ramziè Krol-Hage (Ljouwert, 1989) helle in bachelor yn psychology en in master yn ûntwikkelingspsychology oan 'e Ryksuniversiteit Grins. Se hat ûnderfining opdien as ûndersyksmeiwurker by de Fryske Akademy mei it Boppeslach-projekt (2014) en de regionale dossiers (2015 en 2015). Se wie ek anneks mei it projekt Network of Schools (2015 en 2016).