Skip to main content

Tillefoan
058-234 71 08

Mail
mvisser@fryske-akademy.nl

LinkedIn
linkedin.com/in/marlousvisser

Visser, M.M. (Marlous) MA

projektmeiwurker

Tillefoan
058-234 71 08

Mail
mvisser@fryske-akademy.nl

LinkedIn
linkedin.com/in/marlousvisser

Spesjalismen

Romaanske Talen en Kultueren; meartaligens

 

Projekten

Mercator Research Centre (projektmeiwurker)
Regionale dossiers (redakteur)
Teaching in Diversity (projektmeiwurker)
Fryske MOOC (projektmeiwurker) 
VirtuLApp (Virtual Language App) (koördinator) 

 

Biografy

Marlous Visser (Haren, 1986) hat yn 2013 de bachelor Romaanske Talen en Kultueren (Italiaansk) helle. Dy stúdzje hat se folge oan 'e Ryksuniversiteit Grins en foar in healjier oan 'e Universiteit fan Verona. Fan 2015 oant 2016 hat sy de master Multilingualism fan de Ryksuniversiteit Grins dien.