Skip to main content

Tillefoan
058-234 71 02

Mail
hzandberg@fryske-akademy.nl

LinkedIn
linkedin.com/in/helgazandberg

 

Kuipers-Zandberg, H. (Helga)

projektmeiwurker

Tillefoan
058-234 71 02

Mail
hzandberg@fryske-akademy.nl

LinkedIn
linkedin.com/in/helgazandberg

 

Projekten

Méértalige Beleving (projektmeiwurker) 
EBLT (meiwurker sekretariaat)

 

Biografy 

Helga Zandberg (Haskerdiken, 1989) studearre European Studies yn Ljouwert. Se hat foar de Provinsje Fryslân in ûndersyk nei Fryske literatuerpromoasje yn ferliking mei it Welsk dien. Yn in bûtelânstúdzje yn Linz, Eastenryk, hat se har spesjalisearre yn European Cultural Policy. Se wurket by de Fryske Akademy mei oan it projekt Méértalige Beleving yn it ramt fan LF2018 om toeristen yn Ljouwert yn ‘e kunde komme te litten mei de meartaligens fan de stêd.