Skip to main content

Mercator Network Nijsbrief

Hjir fine jo in oersjoch fan de lêste nijsbrieven fan it Mercator Network. Sûnt juny 2007 (nijsbrief #31) fersoarget it Mercator Kennissintrum yn Ljouwert de nijsbrieven fan dit Europeeske netwurk. De nijsbrieven op dizze side gean werom oant 2015 (#109).   

Yn de nijsbrieven fine jo ynformaasje oer de aktiviteiten fan it Mercator Network, oer edukaasje en beliedsferoaringen oangeande minderheidstalen yn Europa en fansels de ynteressante eveneminten foar professionals, lykas workshops en konferinsjes.

Ynskriuwe

Wolle jo ús Ingelsktalige nijsbrief eltse moanne yn jo digitale postbus ûntfange, stjoer dan dit berjochtsje nei de webredakteur fan it Mercator Kennissintrum: Ja, skriuw my yn!.

 

Diel jo nijs

Wy ferstjoere de nijsbrief eltse moanne nei mear as 2500 minsken út de hiele wrâld, ynklusyf in soad eksperts op it mêd fan meartaligens en edukaasje fan minderheidstalen. Sy binne allegear ynteressearre yn it lêste nijs oer ûntjouwings op minderheidstalengebiet. Hawwe jo nijs dat jo diele wolle mei harren? Stjoer jo Ingelsktalige berjocht dan nei de webredakteur. Pleatsing hinget ôf fan it ûnderwerp en de beskikbere romte. Jo bydrage mei net langer wêze as 100 wurden.

Lêste nijsbrieven

aug

02

With news about, among other things, 20 years of European Charter for Regional or Minority Languages, bilingual children and autism, crowdfunding for Cornish TV, official status for Sardinian, the endangered Yukaghir languages and Disney's The Incredibles 2 in Catalan, and much more...

Mear lêze

jun

28

With news about, among other things, multilingual language learning, the COMBI project Modules, sociolinguistic research in Catalan language, language equality in the digital age, ambassadors from the endangered Grèko community in Friesland and much more...

Mear lêze

mai

31

With news about, among other things, a new publication about minorities in Sweden, Mirjam Günther-Van der Meij obtained her PhD, an online suvey from the ECML, a student smart phone challenge in young jargon in Barcelona, Montserrat Sendra has been granted by Institut d’Estudis Catalans (IEC), and much more...

Mear lêze

mai

22

A special newsflash about the 17th International Conference on Minority Languages (ICML XVII), that takes place in Leeuwarden (Ljouwert), the capital of Fryslân, the Netherlands. The conference is from 22 to 25 May 2019 and is organized by the Mercator Research Centre.

Mear lêze

apr

24

With news about, among other things, the BIG cities, small LANGUAGES congress, the COMBI-project, a Massive Open Online Course on Frisian Language, the launch of the North-East Scots Language Board, the children's protest for the survival of the Diwan schools in Brittany, and more...

Mear lêze

maa

12

With news about, among other things, International Mother Language Day, the COMBI-project at the Intergroup in Strasbourg, and the Minority Safepack Initiative to strengthen the position of minorities in the European Union.

Mear lêze

jan

30

With news about, among other things, the launch of Leeuwarden-Fryslân, European Capital of Culture 2018, findings by CUSC-UB researcher Avel·lí Flors-Mas on the role of school in the preservation of minority languages, and the publication of Mercator's 50th Regional Dossier.

Mear lêze

nov

30

With news about, among other things, a discussion evening on Catalonia in Ljouwert (NL), the activities of Mercator Network Partner CUSC, and less Tatar language education in Tatarstan.

Mear lêze

okt

31

With news about, among other things, the recent events in Catalonia, and the LANGSCAPE conference and SOAS-CIDLeS-Mercator conferences held past month.

Mear lêze

okt

02

With news about, among other things, the Catalonian independence referendum, the Frisian campaign for the Minority Safepack Initiative, and Ukraine's new education law.

Mear lêze