Winter Skoalle 2023: Exploring plurilingual and multilingual teaching practices

Op inisjatyf fan de ûnderling ferbûne netwurken LANGSCAPE en ENROPE, dêr't Mercator diel fan útmakket, en organisearre as in Erasmus+ Blended Intensive Programme (BIP) yn gearwurking mei seis Europeeske partners, nûget dizze Winter School begjinnende ûndersikers út om meartalige ûnderwiispraktiken te ferkennen.

De Winter School fynt plak oan de Humboldt-Universität zu Berlin en biedt de dielnimmers rike mooglikheden om:

- mear te learen oer en te diskusjearjen oer meartalich ûndersyk en pedagogy mei saakkundigen en kollega's;
- harren yndividuele ûndersyksprojekten te befoarderjen;
- diel út te meitsjen fan in duorsum ynternasjonaal gearwurkingsnetwurk.

De Winter Skoalle 2023 bestiet út twa dielen:
- in online evenemint fan in heale dei (jannewaris 2023, eksakte datum ynkoarten);
- in 5-deis mienskiplik ûndersyksferbliuw (27 feb - 3 mrt 2023).

 

WA?

Begjinnende ûndersikers (PhD) en MA-studinten mei in fokus op meartalich ûnderwiis. Projekten yn alle stadia fan foarútgong komme yn oanmerking.

 

HOE?

- dielnimmersrjochte formats foar profesjonele útwikseling en feedback;
- keynote-lêzingen troch foaroansteande saakkundigen op dat mêd;
- skoalbesites;
- seminars en workshops oer ferskate ûnderwerpen yn ferbân mei ûndersyk nei meartalige ûnderwiispraktiken, bgl. ûndersyksmetoaden en etyk, taalbelied, ûntwikkeling fan taalleararen.

 

WAAROM OANMELDEN?

- jo eigen ûndersyk beprate mei kollega's út hiel Europa;
- mienskiplik meartalige ûnderwiispraktiken ferkenne út perspektiven wei dy’t ynspirearre binne troch ENROPE & LANGSCAPE (bgl. de yntegrearre meartalige oanpak );
- jo kâns gripe om diel út te meitsjen fan in renovearre ynternasjonaal ûndersyksnetwurk foar meartaligens.

 

OANFRAAG

Stjoer in koart abstrakt (maks. 300 wurden) mei jo namme, projekt en in koarte bio nei Dr. Tomas Kos op info@enrope.eu.

Download hjir de Call for Applications (pdf).

Uterste datum: 14 oktober 2022

Let op: Der is in beurs foar oanfregers dy 't liearre binne oan de ynternasjonale projektpartnerynstellings:

  • Universitat Ramon Llull Barcelona
  • Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
  • Vrije Universiteit Brussels
  • Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning (Fryske Akademy), Leeuwarden
  • Goethe-Universität Frankfurt
  • Universität Siegen.