In oersjoch fan Mercators aktiviteiten

It is oan te befeljen om de Kategoryenfilter oan de linkerkant te brûken foar bettere sykresultaten.

apr

12

Final event to launch the COMBI project resources for training migrants in bilingual work settings.

Mear lêze

apr

01

With news about, among other things, the positive judgement of the Court of Justice of the European Union in the case of the 2nd ECI on minority rights, a March for Welsh independence, new report on national minorities in Albania, Limburgish recognized as official language in the Netherlands, and much more...

Mear lêze

maa

21

The ECSPM and the Centre of Literacy and Multilingualism organise the symposium 'Multilingual challenges: mediating images, languages and language pedagogy'.

Mear lêze

maa

14

Ben jij hoogopgeleid en vluchteling? Of een docent die werkt met deze doelgroep? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Mear lêze

maa

05

With news about, among other things, the restrictions that the Hungarian Academy faces, 50 years of Celtic Research Center, a new report on Azerbaijan, protests in Occitania, a language on Cyprus written for the first time, little effect with early foreign language education, and much more...

Mear lêze

maa

02

Presentation by Mercator European Research Centre: 'Education system of Frisian minority in The Netherlands'

Mear lêze

feb

06

With news about, among other things, the 70th anniversary of the Council of Europe, the effects of multilingual aging, bilingualism and Down syndrome, new reports from the European Charter about Germany and from the Framework Convention about Russia, a new Amazigh teaching method, the ENROPE Intensive Study Programme, and much more...

Mear lêze

jan

09

With news about, among other things, the statement about the potentially disastrous Brexit effects on Celtic languages, 2019 as the Year of Indigenous Languages, the Jura dialect recognized as minority language in Switzerland, a new Journal on monolingual and bilingual speech, a research about health care staff with minority language, a follow-up for multilingual education project Holi-Frysk, a Youtube-documentary about Mercator and much more...

Mear lêze

dec

03

It Ryk soe mei de Ried fan Europa yn petear gean moatte om effisjinter te rapportearjen oer it Europeesk Hânfêst foar Regionale of Minderheidstalen. No binne der strukturele swierrichheden yn de rapportaazjesyklus, dy’t net goed binne foar it Frysk. Dat docht bliken út ûndersyk dat DINGtiid útfiere litten hat troch it Mercator Kennissintrum.

Mear lêze

dec

03

Het Rijk zou met de Raad van Europa in gesprek moeten treden om efficiënter te rapporteren over het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen. Momenteel doen zich structurele problemen voor bij de rapportagecyclus, en dat werkt nadelig voor het Fries. Dit blijkt uit onderzoek dat DINGtiid heeft laten uitvoeren door het Mercator Kenniscentrum.

Mear lêze