Skip to main content

Ekspert yn de spotlight

Ien fan de belangrykste taken fan it Mercator Kennissintrum is it sammeljen fan ynformaasje oer edukaasje en belied oangeande minderheidstalen yn Europa. Dizze ynformaasje is net altyd like maklik tagonklik. Dêrom tidigje wy op ús Network of Experts: akademisy en ûnderwiisspesjalisten út hiel Europa.

Om in yndruk te jaan fan wa't dizze eksperts binne, wat harren ekspertize op it mêd fan minderheidstalen is en wat se hoopje te berikken, freegje wy sa no en dan in ekspert it himd fan it liif yn de rubryk 'Ekspert yn de spotlight'. It ynterview mei de ekspert diele wy hjir op ús website.

Project manager for the language promotion division at the Afûk

Mear lêze