Skip to main content

Regional Dossier series

The Hungarian language in education in Slovenia (2nd Edition)

Albina Nećak Lük (University of Ljubljana, Slovenia) & Attila Kovács (Institute for Ethnic Studies, Ljubljana, Slovenia)

Published online: January 2024

Editions available

Highlights

  • In the ethnically mixed area of Prekmurje, education is bilingual from pre-school to secondary school, with pupils choosing Hungarian as their first or second language.

  • Hungarian intergenerational language transmission is decreasing, but bilingual education is proving its vitality and relevance to the linguistic needs of both the Hungarian and Slovenian nationalities.

  • Attracting and retaining young competent teachers who are fluent in both Slovene and Hungarian is one of the major challenges of bilingual education in the ethnically mixed area of Prekmurje.

  • Educational research, conducted by, among others, the National Education Institute of Slovenia, often focuses on best educational practices for achieving two-way bilingualism.A magyar nyelv és státusza a szlovéniai oktatásban

A Szlovén Köztársaság Alkotmányának 64. cikke előírja, hogy Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakta területén a szlovén mellett a magyar is hivatalos nyelv. Az említett rendelkezés teszi lehetővé a magyar nyelv első nyelvként való oktatását (L1), amelyet az óvodai, általános és középiskolai kétnyelvű programok biztosítanak. Függetlenül a nemzetiségi hovatartozástól és a nyelvtől, az összes tanuló közös osztályokban tanul, ahol az oktatás mindkét nyelven egyszerre folyik. Ugyanakkor mindkét nyelv tantárgy és egyben tanítási nyelv más tantárgynál. Felsőoktatási szinten a magyar nyelvet a maribori és a ljubljanai egyetemeken oktatják.


A magyar nyelv a pedagógiai kutatásban

Az oktatással kapcsolatos kutatásokat a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete, a ljubljanai Nemzetiségi Kutatóintézet és annak lendvai kutatócsoportja, a ljubljanai Pedagógiai Intézet, valamint a Maribori és a Ljubljanai Egyetem Bölcsészettudományi Kara végez. A magyarországi kutatóintézetek gyakran működnek együtt szlovén kutatóintézetekkel a magyar nyelv és egyéb, a magyar nemzeti közösséget érintő kérdések kutatásában. Ezek a kutatási projektek a kétnyelvű oktatás különböző területeire is kiterjednek, különös tekintettel a tanárok kompetenciáit és a tananyagok elkészítését illetően.


A magyar nyelv perspektívái Szlovéniában


A kétnyelvű oktatási modell 60 év elteltével a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott régió mindkét nemzetiségű lakosainak nyelvi igényei szempontjából bebizonyította életképességét és relevanciáját. Az időnként felmerülő aggodalmak ellenére a modell eredményesnek bizonyult a magyar nyelv és kultúra megőrzésében és fejlesztésében, valamint a két nemzetiség eredményes együttélésében úgy a nemzetiségileg vegyesen lakta területen, mind azon túl is. Természetesen a magyar nyelv további fejlődése Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakta területén és így Szlovéniában az állam és a két nemzeti közösség állandó figyelmét és támogatását igényli.


Hungarian and its status in education in Slovenia

The Constitution of the Republic of Slovenia (Article 64) stipulates that in the ethnically mixed area of Prekmurje, Hungarian is recognised as an official language in addition to Slovene. This provision also implies the right to education in Hungarian as a first language (L1), which is provided by bilingual school programmes in kindergartens, and primary and secondary schools. All pupils, regardless of their nationality and L1, are grouped in common classes and lessons are taught in both languages. Slovene and Hungarian are both subjects and languages of instruction in all other subjects. Additionally, Hungarian can be studied at the Universities of Maribor and Ljubljana.


Hungarian in educational research

Research on bilingual education is conducted by the National Education Institute of Slovenia, as well as the Institute for Ethnic Studies in Ljubljana and its branch in Lendava/Lendva, the Institute for Educational Research in Ljubljana, and the Faculties of Arts at the Universities of Maribor and Ljubljana. Research institutes in Hungary often collaborate with Slovenian research institutes to conduct research on the Hungarian language and on other Hungarian ethnic community-related issues. These research projects also cover different aspects of bilingual education, in particular with regard to teacher competencies and the preparation of teaching materials.


Prospects for Hungarian in Slovenia

After more than 60 years of existence, bilingual education is proving its vitality and relevance to the linguistic needs of inhabitants of both nationalities in the ethnically mixed area of Prekmurje. The bilingual school continues to work for the maintenance and development of the Hungarian language and culture, and for the active participation of the two communities in the area and beyond. The further development of Hungarian in Slovenia, however, requires constant attention and support from the state and both communities.


Madžarščina in njen status v izobraževanju v Sloveniji

Ustava Republike Slovenije v členu 64 določa, da je na narodno mešanem območju v Prekmurju poleg slovenščine uradni jezik tudi madžarščina. Iz te določbe izhaja tudi pravica do izobraževanja v madžarščini kot prvem jeziku (L1), ki jo zagotavljajo dvojezični programi v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Vsi učenci, ne glede na svojo narodnost in jezik, so združeni v skupnih oddelkih, pouk pa poteka v obeh jezikih. Ob tem sta slovenščina in madžarščina hkrati učna predmeta in učna jezika pri vseh ostalih predmetih. Na visokošolski ravni ponujata učenje madžarščine univerzi v Mariboru in Ljubljani.


Madžarščina v pedagoškem raziskovanju

Raziskave o dvojezičnem šolstvu prihajajo z Zavoda RS za šolstvo, pa tudi z Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani in njegove podružnice v Lendavi/Lendva, s Pedagoškega inštituta v Ljubljani ter s Filozofskih fakultet Univerze v Mariboru in Ljubljani. Raziskovalni inštituti na Madžarskem pogosto sodelujejo s slovenskimi raziskovalnimi inštituti pri izvajanju raziskav o madžarskem jeziku in drugih vprašanjih, povezanih z madžarsko narodno skupnostjo. Ti raziskovalni projekti zajemajo tudi različne vidike dvojezičnega izobraževanja, zlasti glede kompetenc učiteljev in priprave učnih gradiv.


Perspektive madžarščine v Sloveniji

Po več kot 60 letih obstoja model dvojezičnega izobraževanja dokazuje svojo vitalnost in ustreznost jezikovnim potrebam prebivalcev obeh narodnosti narodnostno mešanega območja v Prekmurju. Kljub občasnim pomislekom dvojezična šola še nadalje deluje v prid ohranjanja in razvijanja madžarskega jezika in kulture ter tvornega sobivanja obeh skupnosti na tem območju in širše. Seveda pa nadaljnji razvoj madžarščine na narodnostno mešanem območju v Prekmurju in s tem v Sloveniji zahteva stalno pozornost in podporo države in obeh skupnosti.


About this Regional Dossier

 

Author biography

Albina Nećak Lük, PhD, has a doctorate in the sociology of language and is professor emeritus at the University of Ljubljana, Slovenia. She is also professor of applied linguistics at the Department of General Linguistics, Faculty of Arts, University of Ljubljana (head of department between 2004–2008). For several periods, Nećak Lük was research director of the Institute for Ethnic Studies, Ljubljana, senior researcher at the Institute for Educational Research, Ljubljana, and president of the Slovene Association for Applied Linguistics. She has also been project manager of various national and international research projects related to interethnic relations, cross-border issues, bilingual education, and language policy and planning. Nećak Lük has further participated in numerous international projects as a researcher or an expert (CERI/OECD, UNESCO, UNRISD, ESF, TEMPUS, Smithsonian, Linguapax, etc.), and has authored several scientific articles and research studies.

Attila Kovács, PhD, is a historian and senior research fellow at the Institute for Ethnic Studies (INV) in Ljubljana, Slovenia. He is also head of the INV Branch in Lendava/Lendva. Kovács’ research focuses on ethnic and minority issues. As evidenced by his numerous publications in the scientific press, he is a top expert on Hungarian minority issues, the history of the Prekmurje Hungarians, and the demographic and migration processes in the Slovenian-Hungarian border area in the 19th and 20th centuries.

 

Previous editions

The first edition (2012) of this Regional Dossier was written by Prof Emeritus Albina Nećak Lük.