An overview of our past activities

We would recommend that you use the category filter on the left for better search results. 

Dec

03

It Ryk soe mei de Ried fan Europa yn petear gean moatte om effisjinter te rapportearjen oer it Europeesk Hânfêst foar Regionale of Minderheidstalen. No binne der strukturele swierrichheden yn de rapportaazjesyklus, dy’t net goed binne foar it Frysk. Dat docht bliken út ûndersyk dat DINGtiid útfiere litten hat troch it Mercator Kennissintrum.

Read more

Dec

03

Het Rijk zou met de Raad van Europa in gesprek moeten treden om efficiënter te rapporteren over het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen. Momenteel doen zich structurele problemen voor bij de rapportagecyclus, en dat werkt nadelig voor het Fries. Dit blijkt uit onderzoek dat DINGtiid heeft laten uitvoeren door het Mercator Kenniscentrum.

Read more

Oct

19

Frysk taalbelied wurdt earder swakker as sterker by gemeentlike weryndielingen. Dat docht bliken út ûndersyk dat DINGtiid, it ryksadvysorgaan foar de Fryske taal, útfiere litten hat troch Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen. It ûndersyk is útset nei oanlieding fan de advysfraach fan de provinsje oft der by weryndielingen foldwaande omtinken is foar it Frysk.

Read more

Feb

15

Research report, commissioned by the European Parliament, containing an in-depth comparative analysis of thirteen in European minority language case studies with regards to education. Specific attention is directed to best practices, vocational education, career perspectives, and recommendations on how the EU can support minority languages in education.

Read more

Dec

13

Thesis concerning the regulation of Frisian public media services in regards to the commitments made by the Netherlands via two instruments: the Framework Convention for the Protection of National Minorities and the European Charter for Regional or Minority Languages.

Read more

Feb

01

(in Dutch). Report commissioned by the Province of Fryslân to critically appraise the earlier TaalUnie report Nederlands op z'n BESt. It offers a different perspective on the position of the Dutch language in education on Bonaire.

Read more

Jan

01

January 2016: discussion paper that provides a list of initiatives that currently share online their knowledge on minority languages.

Read more

Nov

01

Report describing the use of written Frisian on social media by the Frisian population in the Netherlands.

Read more