FY
NL
EN
You are here: News → Past events Mercator → 2009 October 29-31 → Registration

Participation for the whole Partnership for Diversity conference costs € 150, this is including lunches, diners, excursions and a ticket for Liet International, the international song contest for minority languages at 31 October.
Click here to register for the Partnership for Diversity conference.

Special offer for students
For students we have a special offer. They can attend the whole seminar, including conference on Friday, lunches, diners, excursions and a ticket for Liet International, the international songcontest for minority languages at 31 October, for € 90.
Click here to register for the Partnership for Diversity conference.

For Frisians and Dutch Committee of EBLUL only
Leden fan de Nederlânske Kommisje fan it Europeeske Buro foar Lytse Talen en oare lokale belangstellenden kinne sawol oan it hiele programma, as ek oan in diel fan it programma dielnimme. De ekstra kar bestiet út it programma fan de freeds, ynklusyf lunsj en resepsje (gjin diner!). Mei dêrneist ek in kaartsje foar Liet International, it ynternasjonale sjongfestival foar minderheidstalen op sneontejûn 31 oktober. De kosten foar dit oanbod binne € 50. Nim foar oanmelding kontakt op mei Tjallien Kalsbeek, doch dit foar 23 oktober.