FY
NL
EN
Jo binne hjir: Home

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar
Meartaligens en Taallearen yn it koart

Yn de 21e ieu libje alle Europeeske boargers yn in meartalige omjouwing. Yn harren deistich libben hawwe hja te meitsjen mei ferskate talen. Drtroch nimt de belangstelling foar meartaligens en de needsaak foar taalmienskippen om gear te wurkjen en nderfinings t te wikseljen ta. It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen fan de Fryske Akademy, foarsjocht yn dit ferlet troch kennis te sammeljen, ndersykjen, bestudearjen, sirkulearjen en ta te passen op it md fan taallearen en taalgebrk op skoalle, ths en troch kultuerele partisipaasje. It Mercator Kennissintrum is in nfhinklike en erkende ynstelling drt sawol de beliedsmakkers as de profesjonele wurkers yn it fjild mei fertrouwen gebrk fan meitsje kinne. It Mercator Kennissintrum bringt Europa nei Frysln en Frysln nei Europa.